• Halmstads webbplatser

Flyttning av fordon

Här finns information om hur kommunen kan flytta fordon som är felparkerade och utgör en trafikfara eller som anses vara övergivna, så kallade fordonsvrak.

Kommunen har rätt att flytta fordon på all mark. Som fastighetsägare är du själv ansvarig för fordon på din tomt men du kan få hjälp av kommunen att flytta fordonet till egen kostnad.

Fordon flyttas till kommunens uppställningsplats. Polisen får information om flytten och ägaren till fordonet får information per post.

Kostnader och uppställningsplats

Vid flytt av fordon från kommunal mark gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de kostnader som flyttningen medför. Kostnaden för att lösa ut ett fordon är den faktiska kostnaden (flyttkostnaden och uppställningskostnaden) som blivit fram till utlämnandet.

Om fordonet flyttas från privat mark, det vill säga tomtmark, är det beställaren som är ersättningsskyldig.

Ägaren har 30 dagar på sig att hämta ut sitt fordon, annars övergår äganderätten till kommunen. Om ägaren är okänd görs en kungörelse om flyttningen och ägarskapet övergår till kommunen efter 30 dagar. Vid flyttning av fordonsvrak övergår äganderätten till kommunen direkt.

Kostnad för flytt och uppställning från tomtmark

  • Personbilar: 2 200 kronor (dagtid) (vrak 2 000 kronor)
  • Släp: 1 500 kronor
  • Husvagnar/husbil/lätt lastbil: 2 200 kronor
  • Skrotningskostnad husvagn/husbil: 2 000 kronor
  • Tung lastbil/buss: 4 800 kronor
  • Uppställning: 20 kronor per påbörjat nytt dygn (50 kronor för tung lastbil och buss)

Priser exklusive moms.

Kungörelse om flyttade fordon

Har ägare av fordon inte gett sig till känna när en månad har passerat från kungörelsedag eller om det inte hämtats inom en månad från att ägaren informerats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

För fastighetsägare – beställ fordonsflytt

Här kan du beställa flytt av fordon på din tomt:

Beställ fordonsflytt

Fordon på kommunens mark

Om du vill anmäla att ett fordon verkar vara felparkerat eller övergivet på kommunens mark, skicka in en felanmälan:

Gör en felanmälan

Flyttande fordon

Just nu finns inga flyttade fordon i kommunen