• Halmstads webbplatser

Så sköter du din båt, miljötips till båtägare

Du som trivs till sjöss vill så klart kunna fortsätta njuta av ett härligt båtliv, med rent vatten och friska fiskar. Här tipsar vi om hur du sköter din båt för miljöns bästa.

Områdena längs våra kuster är havets barnkammare där många fiskar och vattenlevande organismer lägger ägg och föder upp sina yngel. Därför är det viktigt att du som båtägare är med och minskar din miljöpåverkan. Det finns ett antal regler som du måste följa enligt lag. Men det finns också en hel del saker du kan göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Håll havstulpaner borta utan giftig båtbottenfärg

Välj en metod som passar dig och din båt:

 • Lyft båten och tvätta av den på en spolplatta några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas. Om spolplattan ligger i anslutning till en ramp är det lätt att få båten i och ur vattnet. Istället för lyftkran kan en sublift användas.
 • Åk till en borsttvätt med jämna mellanrum. Borsttvätt är ett alternativ för båtar som har helt giftfria skrov eller som inte längre bottenmålas. Båten kan då köras in i en bassäng där den sedan tvättas med roterande borstar. Om du tvättar båten när organismerna nyligen satt sig, mellan 1–3 gånger per säsong, behöver du inte bottenmåla båten. På Havstulpankartan Länk till annan webbplats. ser du om Havstulpanernas larver har börjat sätta sig på på båtbotten och var närmaste båtbottentvätt finns.
 • Skrubba för hand. Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa istället för att måla med giftig färg. Passar på lätthanterbar båt.
 • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.
 • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Det är en säck vid båtplatsen som dras upp runt skrovet och hindrar beväxning genom att ljus och syre hålls borta. Passar motorbåtar upp till 32 fot.
 • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.
 • Placera båten i sötvatten när havstulpanerna börjar sätta sig fast, så överlever de inte. För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanalsystem.

Sköt om din båt miljösmart

Tvätta båten på en spolplatta med högtrycksspruta

Om du tvättar din båt på grusplan, gatan eller garageuppfarten rinner förorenat vatten ner i grundvattnet och leds vidare ut i sjöar och vattendrag. Genom att tvätta din båt i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

En tvättanläggning med spolplatta har en ränna som samlar upp avfall och färgrester och renar sedan spolvattnet från kemikalier och tvättmedel. Tänk på att om du använder starkare färg än tillåtet gör du det svårare för hamnen att rengöra och det innebär också en större hälsorisk för hamnpersonalen.

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

 • Torrskrapning av båten ska inte ske på bar mark eller hemma på tomten utan bör alltid ske med någon form av uppsamling under båten, till exempel en duk eller presenning.
 • Du kan också använda dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar.
 • Tänk på att avfallet, färgrester och påväxt, är giftigt så lämna dammsugarpåsen eller avfallet i hamnens miljöstation för farligt avfall.
 • Skydda dig själv för exponering genom att använda munskydd.

När motorn behöver service

Det är viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall på miljöstation eller återvinningscentral

När du utför underhållsarbete av din båt uppstår det en hel del farligt avfall. Farligt avfall är sådant avfall som är skadligt för naturen om det hanteras fel. Det får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för den typen av farligt avfall på miljöstationen i fritidsbåthamnen eller på återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall

 • Färgrester
 • Slipdamm
 • Förbrukat blästermedel
 • Färgburkar
 • Aerosoler
 • Lösningsmedel
 • Oljefilter
 • Frostskydds- och motor -konserveringsmedel
 • Spillolja, motorolja, växelhusolja, backslagsolja etc.
 • Bränslerester
 • Förorenat absorbtionsmedel och använda absorbtionslänsor
 • Batterier vanliga blyackumulatorer typ startbatteri men även småbatterier.
 • Konserverings- och frostskyddsmedel för motorernas kylsystem.
 • El-avfall
 • Båtarnas slagvatten, (vatten under durken), är ibland förorenat av olje- och bränsleläckage.

Hyr du en båtplats av Hamstads kommun får du använda Halmstads segelsällskaps miljöstation för miljöfarligt avfall som genererats i samband med båthantering. Avfallet ska vara kopplat till den båt som du som båtägaren hyr båtplats för av kommunen.

Byt ut din tvåtaktsmotor

Äldre tvåtaktsmotorer saknar rening och släpper ut stora mängder oförbränt bränsle samt andra föroreningar i havsmiljön. Byt ut din tvåtaktsmotor till en nyare bensinmotor eller använd alkylatbensin i din tvåtaktsmotor.

När du ska skrota din båt

Båtretur Länk till annan webbplats. är ett nationellt nätverk för återvinning av fritidsbåtar. I nätverket finns transportörer i hela landet och anläggningar för återvinning. Normalt ska du som kund ska få en offert och förslag på återvinning av din båt inom 5 arbetsdagar. Hämtning kan ske inom 5 till 10 arbetsdagar. Snabbare hämtning mot extra kostnad.

Om du måste måla din båt

Måla inte mer än du behöver, tänk på vilken färg du behöver och kontrollera att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Undvik biocidfärger

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel (biocider). De kan innebära en risk för vattenlevande organismer. De giftiga ämnena släpper succesivt från färgytan och hamnar i havet. Därför är det bra att i första hand välja andra alternativ när du ska skydda din båtbotten mot påväxt.

Färgerna måste granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Tyvärr innehåller även godkända färger skadliga ämnen. Därför är det viktigt att vara försiktig när du handskas med dessa och även när du tar bort båtbottenfärgen.

Tänk på att inte måla mer än nödvändigt. Ibland räcker det med att bättra på utsatta ställen.

Olika regler på Västkusten och Östkusten
Det finns olika regler på Västkusten och Östkusten beroende på olika salthalt i vattnet. Västkusten har högre salthalt och det sker mer påväxt här än vad det gör i vatten med lägre salthalt, bräckt vatten.

Val av färg

På marknaden finns idag en rad biocidfria båtbottenfärger. Många av dem benämns ”insjöfärger” eller liknande. Det är av största vikt att inte mjuka och så kallade självpolerande biocidfria båtbottenfärger väljs på Västkusten där ett säsongstvättbehov finns. Istället bör du välja till exempel biocidfria hardracingfärger.

På senare år har även biocidfria silikonfärger kommit ut på marknaden. Dessa har visat sig vara mycket lättvättade och påväxt som havstulpaner lossnar mycket enkelt, vilket underlättar båtsäsongstvättar på spolplatta eller i borsttvätt alternativt handborsttvätt.

Fartygsfärger får inte användas på fritidsbåtar
En del målar sina fritidsbåtar med otillåten färg, fartygsfärg eller färg som köpts utomlands. Det är inte tillåtet och kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink. Fartygsfärgerna är anpassade för att användas av fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten. Om fritidsbåtar målas med fartygsfärg sker kontinuerligt ett stort läckage av bland annat koppar och zink till känsliga grunda vikar där de påverkar växt- och djurlivet.

Gamla båtbottenfärger kan vara mycket giftiga

Gamla bottenfärger innehöll ofta TBT (tributyltenn) eller organiska tennföreningar. Bottenfärg med TBT började användas på 1960-talet, men förbjöds att använda på fritidsbåtar 1989 på grund av sin farlighet. Än idag finns det höga halter av TBT i sedimenten i fritidsbåtshamnar och i det slam som fångas upp i spolplattornas reningsanläggningar. Orsaken är det fortfarande läcker ut stora mängder TBT i naturen från båtar som har gamla färglager kvar på skroven samt att nedbrytningen av TBT i naturen går långsamt. Detta medför att ämnet finns kvar i marken och sedimenten i många år.

Mätning på skrovet
Om du vill få reda på om båtbotten innehåller några hälsofarliga ämnen kan du göra det genom att antingen ta ett prov och skicka in till ett laboratorium för analys eller använda en XRF-scanner som med hjälp av röntgenfluorescens mäter utvalda metaller på skrovet. För att göra en sådan mätning kan du kontakta de företag som kan erbjuda mätningar. Idag finns inga nationella gränsvärden för hur mycket av dessa ämnen det får finnas på ett skrov vad gäller exempelvis koppar och zink, men för TBT är det nolltolerans. Det finns krav på att TBT antingen ska tas bort eller kapslas in redan vid detektion.

Ta bort båtbottenfärg

Det finns olika metoder för att få bort gammal båtbottenfärg med biocider. Oavsett metod är det viktigt att skydda både den som utför arbetet, människor i närheten av båten och den omgivande miljön.

Blästring
Det finns olika typer av blästring, som exempelvis sandblästring och kolsyreisblästring. Vid blästring ska både mark, sidorna och tak täckas in med plast eller liknande för att förhindra spridning av kemikalier och partiklar. En frånluftsfläkt som leder luften till ett torrfilter och slutligen till ett vattenfilter bör användas. Allt slipdamm samt förbrukat blästermedel ska samlas upp och betraktas som farligt avfall.

Slipning
Slipning av båtar ska ske med maskiner kopplade till industridammsugare med partikelfilter för att minimera läckaget. Vid slipning bör du täcka in både mark, sidorna och tak med plast eller liknande för att förhindra spridning av kemikalier och partiklar. Slipdammet ska samlas upp och betraktas som farligt avfall om båten varit målad med biocid.

Skrapning
För att ta bort gammal bottenfärg kan du även skrapa. Det finns ett färgborttagningsmedel som löser upp färgen, så att du sedan lättare kan skrapa av färgen och tvätta av skrovet. Det ger ett kladdigt, lätt uppsamlingsbart avfall som ska hanteras som farligt avfall. Det finns även skrapor som kan kopplas till en industridammsugare. Vid manuell skrapning av båtbotten ska det ske så att materialet som skrapas av kan samlas upp och tas omhand. Även detta material ska hanteras som farligt avfall.

Skydda båtbotten efter borttagning av färg
Vanligt är att epoxifärger används för att göra båtbotten helt vattentät i kombination med en bra primer. Slutligen bör en biocidfri hardracingfärg användas. Se val av färg ovan.

Var miljösmart på sjön

Töm båttoan på land

Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många båtägare tömmer sina båttoaletter i vattnet. Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Fasta båttoaletter kan tömmas i land via sugtömning som finns i fritidshamnarna. Portabla båttoaletter kan bäras i land och tömmas i en utslagsvask.

Välj alkylatbensin och andra alternativa drivmedel

Det kommer allt mer alternativa drivmedel till bensin och diesel för fritidsbåtar på marknaden.

Alkylatbensin
De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet, som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i fritidsbåtshamnar och grunda vatten och grunda vikar. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

HVO
HVO är en syntetisk diesel som är helt fossilfri. HVO kan blandas med fossil diesel och användas till alla dieselmotorer utan ombyggnationer. HVO är mindre giftigt än fossil diesel och är inte klassat som giftigt för vattenlevande organismer. HVO är dessutom biologiskt nedbrytbart och utsläppen av växthusgaser är klart lägre än för fossil diesel.

ECOPAR A
EcoPar A är en syntetisk diesel som framställs från naturgas. Drivmedlet är fritt från polyaromater och svavel. Halten av aromatiska kolväten och tunga naftener är under en volymprocent.

RME
RME– rapsmetylester är tillverkat av rapsolja och är ett fossilfritt bränsle avsett för dieselmotorer. Det är biologiskt lättnedbrytbart. RME kan blandas med diesel eller används som ren RME i motorer. Vid användning av enbart RME behöver motorers gummi och packningar i bränslesystemet vara anpassade för RME.

E85
E85- bensin och etanolblandning. Ger lägre utsläpp av hälso- och miljöskadliga ämnen än vanlig bensin. Kräver en konvertering av motorn för anpassning till E85.

Sortera och lämna in ditt avfall på miljöstation

Hyr du en båtplats av Hamstads kommun får du använda Halmstads segelsällskaps miljöstation för miljöfarligt avfall som genererats i samband med båthantering. Avfallet ska vara kopplat till den båt som du som båtägaren hyr båtplats för av kommunen.