• Halmstads webbplatser

Båtplatser och sjömack

Du kan hyra båtplats i Nissan för din fritidsbåt. Där finns också en sjömack. I Halmstad finns även gästhamnar för fritidsbåtar i både kommunal, förenings- och privat drift.

Båtplatser att hyra i Nissan

Dragvägskajen

Längs Dragvägskajen, på Nissans västra sida från Halmstads slott och nerströms, finns ca 150 båtplatser som hyrs ut till små och medelstora fritidsbåtar med en maxbredd av ca 2,8 meter och en maxlängd på 8 meter. För båt som är bredare är det tillåtet att hyra två båtplatser med bojförtöjning bredvid varandra och förtöja båten mellan platserna. 

 • Båtplatser med Y-bom
  Det finns 65 platser med Y-bom. Om platserna tar slut upprättas en kölista.
 • Bojplatser
  Närmast slottsbron samt nedströms Y-bommarna fram till Bogserbåtskajens träbrygga finns platser för förtöjning i brygga och med egen akterförtöjningsboj. Tillgången på dessa platser är för närvarande god.
Y-bom där en metallstång separerar båtarna och en liten platå av trä finns för att gå i och ur båten på.

Y-bom längs Dragvägskajen.

En båt ligger förtöjd rakt ut från kajen med fören mot kaj och aktern förankrad med boj.

Bojplats längs Dragvägskajen.

Söderkaj

Utmed Söderkaj, vid Dragvägens slut på Nissans västra sida, finns det 20 platser. Kajen är utrustad med Y-bommar samt har tillgång till el och vatten. Båtplatserna vid Söderkaj är av två storlekar.

 • Båtplatser för båtar upp till 3,5 meter bredd
 • Båtplatser för båtar mellan 3,5 och 4,5 meters bredd.

Maxlängden för båtarna är 10 meter.

Pontonbryggan – för större båtar

Pontonbryggan på Nissans östra sida är för båtar som är längre än 7 meter och som behöver ligga längs med kaj.

Eftersom efterfrågan på en plats utmed bryggan är mycket stor tilldelas platserna efter kölista.

Slottskajen nedanför Halmstads slott

Slottskajen nedanför Halmstads slott hyrs endast ut kortare perioder, exempelvis i samband med tillfälliga evenemang. Hyra betalas per dygn.

Ansök om båtplats

Ansök om båtplats

Avgifter för båtplatser

Avgifter för båtplatser
KajBåtens maxbreddÅrsavgift
Dragvägskajen bojplatsUpp till 2,8 meter2 378 kronor per år
Dragvägskajen Y-bomsplatsUpp till 2,8 meter3 642 kronor per år
Söderkaj Y-bomsplats med el och vattenUpp till 3,5 meter5 664 kronor per år
Söderkaj Y-bomsplats med el och vatten3,5–4,5 meter7 281 kronor per år
Längsliggande båtplatser längs Pontonbryggan
566 kronor per meter och år
Slottskajen nedanför Halmstads slott
1 296 kronor per dygn

Alla priser är inklusive moms.

Miljöavgift tillkommer

Utöver ovanstående årsavgifter tillkommer en miljöavgift på 625 kronor per båt och plats.

Villkor för att hyra båtplats

Uthyrning sker för ett år i taget. Erbjudande om förnyelse av förhyrd båtplats skickas ut i början av året och ska besvaras senast den 1 mars för att hyresgästen ska få behålla sin båtplats.

Köplats och tilldelning av platser

 • Efterfrågan på vissa båtplatser är stor varför platserna tilldelas efter kölistor. Det är tillåtet att teckna sig på flera kölistor. Tilldelning sker i mån av plats.
 • Köande till båtplats har rätt att en gång tacka nej till en erbjuden båtplats vid respektive kaj eller brygga. Den köande behåller då sin plats i kön i väntan på nästa erbjudande. Om den köande tackar nej till en erbjuden båtplats en andra gång, mister han eller hon sin plats i kön.
 • Kommunen fördelar tillgängliga båtplatser och har rätt att omfördela upplåtna platser under hela båtsäsongen om så erfordras.
 • Kommunen har rätt att under begränsad tid av uthyrningstiden disponera kaj- eller båtplatserna för annat ändamål.
 • Det är inte tillåtet att låta en hyrd båtplats stå outnyttjad en hel säsong. Om så sker mister båtägaren möjligheten till förnyelse av förhyrd båtplats nästkommande år.

Ordning och säkerhet

 • Kommunens kontrollmärke som båtägaren tilldelas när båtplatsen är betald ska klistras väl synligt på båten.
 • Båtarna ska vara väl förtöjda samt försedda med fendrar. Förtöjningarna i bryggan ska vara försedda med ryckdämpare. Akterförtöjningsboj är varje båtägares eget ansvar.
 • Båtägaren ansvarar för att båten förtöjs på rätt sätt så att inga skador uppstår på bryggor eller kaj.
 • Så kallad ”dubbelparkering” (båt som förtöjs utanför en annan båt som ligger vid brygga) är ej tillåten.
 • Skada på bryggor med mera ska du omedelbart anmäla till kommunen på telefon 035-13 70 00 eller via kommunens felanmälan.
 • Skulle kommunen finna att båt ligger på obetald plats, eller till hinders, äger kommunen rätt att inom ramen för gällande lagstiftning flytta båten på båtägarens bekostnad.
 • Efter båtsäsongens slut ska båtar vid Y-bomsplatser tas upp senast den 1 november. Skulle så ej ske har kommunen rätt att utan förvarning genomföra flyttning av båten på båtägarens bekostnad.

Ansvar och försäkring

 • Båtarna ligger vid brygga på båtägarens eget ansvar. Kommunen frånsäger från all ersättningsskyldighet för skada som eventuellt kan drabba båtar eller tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision etc.
 • Vid förhyrning av båtplats ska båten vara fullt försäkrad, det vill säga omfatta ett ansvarsmoment som ersätter skada på annans egendom om exempelvis brand uppstår. En kopia av försäkringen ska bifogas till ansökan. Båtplatsen får inte tas i anspråk förrän sådan kopia har lämnats.
 • Om båt införskaffas först efter att vederbörande har tilldelats en båtplats ska en kopia av ansvarsförsäkringen lämnas till kommunen innan dess att båtplatsen tas i besittning.
 • Förhyrd båtplats är personlig och får inte överlåtas. Vid otillåten överlåtelse eller uthyrning i andra hand mister båtägaren rätten till båtplats.

Betalning

Båtplatsavgift ska betalas varje år inom föreskriven tid. Sker inte detta hyrs platsen ut till annan båtplatssökande.

Du får en faktura när du har tilldelats din plats.

Uppsägning av båtplats

Du kan inte säga upp din båtplats under året du hyr. Avtalet avslutas om du väljer att inte ansöka på nytt om båtplats nästa år.

Iläggning och upptagning av båt

Iläggning får tidigast ske den 1 april och upptagning ska vara gjord senast den 1 november.

Båtramp

Det finns ingen kommunal båtramp. Om du hyr båtplats av Halmstads kommun finns det möjlighet att kontakta Halmstads Segelsällskap Länk till annan webbplats. för att nyttja deras ramp efter överenskommelse.

Övriga båtägare kan kontakta Grötviks Segelsällskap Länk till annan webbplats., Skallkrokens Båtsällskap Länk till annan webbplats. eller Halmstads Segelsällskap Länk till annan webbplats. för information och regler för att använda deras båtramper.

Halmstads sjömack

Vid Stålverksgatan på Nissans östra kaj har kommunen en obemannad sjömack med kortbetalning. Här kan du tanka blankdiesel och blyfri 98-oktanig bensin.

Öppet april–oktober

Sjömacken stängs den 16 oktober för säsongen och öppnar igen den 24 april 2024.
Normalt har sjömacken säsongsöppet från april till oktober.

Toalettömning

Vid Halmstads sjömack finns också en mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar där man kan suga ur fritidsbåtens latrintankar.