Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Småbåtsplatser

Längs Nissans västra sida nerströms Slottsbron kan du hyra båtplatser för små och medelstora fritidsbåtar. För större båtar som behöver ligga längs med kaj finns ett fåtal platser utmed Pontonbryggan på Nissans östra sida samt längs träbryggan på Nissans västra sida.


Avgifter för båtplatser

Kaj

Båtens maxbredd

Avgift

Dragvägskajen bojplats

Upp till 2,8 m

2 152 kr/år*

Dragvägskajen y-bomsplats

Upp till 2,8 m

3 297 kr/år*

Söderkaj y-bomsplats med el och vatten

Upp till 3,5 m

5 126 kr/år*

Söderkaj y-bomsplats med el och vatten

Båtar mellan 3,5-4,5 m

6 591 kr/år*

Längsliggande båtplatser längs Pontonbryggan och träbryggan


513 kr/meter/år*

Slottskajen nedanför Halmstads slott


1 171 kr/dygn

*Utöver ovanstående årsavgifter tillkommer en miljöavgift på 625 kr per båt och per plats.

Alla priser är inklusive moms. För uthyrning av båtplats krävs att båtägaren har ansvarsförsäkring för sin båt som reglerar de skador som kan uppkomma vid haveri, brand, miljöskada etc. Båtägaren ska lämna en kopia på ansvarsförsäkring för båten innan uthyrningen godkänns från kommunens sida. Hyresavtal måste förnyas årligen. Kommunen har rätt att under begränsad tid av uthyrningstiden disponera kaj-/båtplatserna för annat ändamål.


Ansökan om båtplats

Ansökan avser båtplats vid: * (obligatorisk)
Ansökan avser båtplats vid:

Slottskajen
Slottskajen nedanför Halmstads slott hyrs endast ut kortare perioder, exempelvis i samband med tillfälliga evenemang.
Startdatum vid ansökan om plats längs Slottskajen
Startdatum vid ansökan om plats längs Slottskajen
Slutdatum vid ansökan om plats längs Slottskajen
Slutdatum vid ansökan om plats längs Slottskajen

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Jag har tagit del av och accepterat gällande regler för förhyrning av båtplats (finns nedan på webbplatsen). * (obligatorisk)
Jag har tagit del av och accepterat gällande regler för förhyrning av båtplats (finns nedan på webbplatsen).


 • Regelverk för uthyrning av småbåtsplatser


  Allmänna regler
  1. Uthyrning sker ett år i taget. Erbjudande om förnyelse av förhyrd båtplats skickas ut i början av året och ska besvaras senast den 1 mars för att hyresgästen ska få behålla sin båtplats. Båtplatsavgift ska betalas varje år inom föreskriven tid. Sker inte detta hyrs platsen ut till annan båtplatssökande.
  2. Efterfrågan på vissa båtplatser är stor varför platserna administreras efter kölistor. Det är tillåtet att teckna sig på flera kölistor. Tilldelning sker i mån av plats.
  3. Köande till båtplats har rätt att en gång tacka nej till en erbjuden båtplats vid respektive kaj/brygga. Den köande behåller då sin plats i kön i väntan på nästa erbjudande. Om den köande tackar nej till en erbjuden båtplats en andra gång, mister han/hon sin plats i kön.
  4. Vid förhyrning av båtplats ska båten vara fullt försäkrad, det vill säga omfatta ett ansvarsmoment som ersätter skada på annans egendom om exempelvis brand uppstår. En kopia av försäkringen ska bifogas till teknik- och fritidsförvaltningen i samband med ansökan. Båtplatsen får inte tas i anspråk förrän sådan kopia har lämnats.
  5. Om båt införskaffas först efter att vederbörande har tilldelats en båtplats ska en kopia av ansvarsförsäkringen lämnas till kommunen innan dess att båtplatsen tas i besittning.
  6. Förhyrd båtplats är personlig och får inte överlåtas. Vid otillåten överlåtelse eller uthyrning i andra hand mister båtägaren rätten till båtplats.
  7. Det är inte tillåtet att låta en hyrd båtplats stå outnyttjad en hel säsong. Om så sker mister båtägaren möjligheten till förnyelse av förhyrd båtplats nästkommande år.
  8. Kommunen fördelar tillgängliga båtplatser och har rätt att omfördela upplåtna platser under hela båtsäsongen om så erfordras.
  9. Kommunens kontrollmärke som båtägaren tilldelas när båtplatsen är betald ska klistras väl synligt på båten.
  10. Båtarna ska vara väl förtöjda samt försedda med fendrar. Förtöjningarna i bryggan ska vara försedda med ryckdämpare. Akterförtöjningsboj är varje båtägares eget ansvar.
  11. Båtarna ligger vid brygga på båtägarens eget ansvar. Kommunen frånsäger från all ersättningsskyldighet för skada som eventuellt kan drabba båtar eller tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision etc. Båtägaren ansvarar för att båten förtöjs på rätt sätt så att inga skador uppstår på bryggor eller kaj.
  12. Så kallad ”dubbelparkering” (båt som förtöjs utanför en annan båt som ligger vid brygga) är ej tillåten.
  13. Efter båtsäsongens slut ska båtar vid Y-bomsplatser tas upp senast den 1 november. Skulle så ej ske har kommunen rätt att utan förvarning genomföra flyttning av båten på båtägarens bekostnad.
  14. Skada på bryggor med mera ska omedelbart anmälas till kommunens felanmälan på telefon 035-13 70 00 eller via kommunens webbplats.
  15. Skulle kommunen finna att båt ligger på obetald plats, eller till hinders, äger kommunen rätt att inom ramen för gällande lagstiftning flytta båten på båtägarens bekostnad.
  Dragvägskajen
  1. Bojplatser: För båt som är bredare än 2,8 m (maxbredd för båtar vid Dragvägskajens bojplatser) är det tillåtet att hyra två båtplatser bredvid varandra och förtöja båten mellan platserna. Max 8 meter långa båtar.
  2. Y-bomsplatser: Maxbredden för båtar är 2,8 meter. Max 8 meter långa båtar.
  Söderkaj
  1. Båtplatserna vid Söderkaj är av två storlekar: en för båtar upp till 3,5 meters bredd och en för båtar mellan 3,5 och 4,5 meters bredd. Max 10 meter långa båtar.
  Pontonbryggan
  1. Endast båtar med en minimilängd på 7 m är tillåtna att ligga utmed Pontonbryggan.

 • Dragvägskajen


  Längs Dragvägskajen finns ca 150 båtplatser som hyrs ut till små och medelstora fritidsbåtar med en maxbredd av ca 2,8 m.
  • Båtplatser med y-bom. Det finns 65 platser med y-bom. Om platserna tar slut upprättas en kölista.
  • Båtplatser med egen akterförtöjningsboj. Närmast slottsbron samt nedströms y-bommarna fram till Bogserbåtskajens träbrygga finns platser för förtöjning i brygga och med egen akterförtöjningsboj. Tillgången på dessa platser är för närvarande god.

 • Söderkaj


  Söderkaj utgör det senaste tillskottet av kommunala båtplatser i Nissan. De 20 platserna utmed den drygt 90 meter långa kajen är utrustade med Y-bommar samt har tillgång till el och vatten. Båtplatserna vid Söderkaj är av två storlekar: en för båtar upp till 3,5 meters bredd och en för båtar mellan 3,5 och 4,5 meters bredd.
  Efterfrågan på båtplatserna vid Söderkaj är större än tillgången, och det finns en kölista för båtplatserna.

 • Pontonbryggan


  Pontonbryggan på Nissans östra sida är avsedd för båtar som är längre än sju meter och som behöver ligga längs med kaj. Eftersom efterfrågan på en plats utmed bryggan är mycket stor administreras platserna efter kölista.
 • Båtramp


  Vid behov av båtramp, kontakta Grötviks Segelsällskap, Skallkrokens Båtsällskap eller Halmstads Segelsällskap för information om regler för att använda deras båtramper
 • Halmstads sjömack


  Vid Stålverksgatan på Nissans östra kaj har vi en obemannad sjömack med kortbetalning. Vi tillhandahåller blankdiesel och blyfri 95-oktanig bensin. Här finns också en mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar där man kan suga ur fritidsbåtens latrintankar.Säsongsöppettider Sjömacken har normalt säsongsöppet från april till oktober.
Dragvägskajen

Y-bomsplatser längs Dragvägskajen.