Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vägföreningar – äger du en väg?

Ungefär 30 procent av gatunätet i Halmstad har så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att det är fastighetsägarna själva, genom en vägförening, som ansvarar för vägarna och dess skötsel, och i vissa fall också grönytorna.

I mars 2013 tog kommunfullmäktige i Halmstad ett principbeslut som syftar till att förtydliga vilket ansvar Halmstads kommun har när det gäller allmän plats i områden med vägföreningar. Beslutet i kommunfullmäktige innebär i första hand att alla vägföreningsområden, inom tätbebyggelse som omfattas av detaljplan, ska utredas enligt en prioriteringsordning som tas fram av kommunen. Totalt handlar det om drygt 30 vägföreningar som ska utredas.

Varje utredning kommer att utgöra underlag för om kommunen tar beslut om att överta ansvaret för vägföreningsområdet, eller om kommunen istället ska teckna ett driftsavtal med vägföreningen, som därmed kommer att fortsätta att vara huvudman för området.

Kommunal standard

Förutsättningen för att kommunen ska ta över huvudmannaskapet, eller teckna avtal om drift och underhåll av ett vägföreningsområde, är att vägarna håller kommunal normalstandard. Det är fastighetsägarna som får stå för kostnaderna för att rusta upp gatorna till kommunal standard genom så kallat ”uttag av gatukostnadsersättning” som regleras i plan- och bygglagen.

Hur stora kostnader det kan röra sig om för den enskilde fastighetsägaren går inte att beräkna innan en gatukostnadsutredning är gjord. De som köpt en kommunal tomt har erlagt gatukostnader för en kommunal normalstandard i tomtpriset.

Efter utredningen

Om kommunen beslutar att överta huvudmannaskapet påbörjas en planprocess för att ändra huvudman i detaljplanen och vid behov görs även en gatukostnadsutredning. Det här arbetet regleras i plan- och bygglagen och sker i dialog, genom samråd, med berörda fastighetsägare.  Att ändra huvudmannaskap i vägföreningsområden är en lång process som kommer att pågå under flera år.

Varför har vägar i Halmstad olika huvudmannaskap?

Före de stora kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talen var det vanligt att vägar i mindre kommuners tätorter hade enskilt huvudmannaskap och enskild skötsel, medan det i större kommuner (där det fanns stadsplaner) ofta var kommunerna som ägde och skötte vägarna.

I Halmstad beslutade kommunen 1974 att ta över drift och underhåll för vägar och grönytor i vägföreningar med helårsboende för att jämställa de olika kommundelarna efter sammanslagningen. 1996 utökade kommunen sitt drifts- och underhållsansvar till att omfatta vägföreningsområden med blandat hel- och delårsboende.

Föreningar saknar styrelser

Med åren har besluten inneburit ett minskat engagemang i vägföreningarna och flera föreningar saknar i dag styrelser. Många fastighetsägare är kanske inte heller medvetna om att de har andel i en vägförening och vad det innebär.

Investeringar krävs

Flera vägföreningsområden med enskilt huvudmannaskap är i dag i stort behov av investeringar och standardhöjningar som till exempel dagvattenutbyggnad, belysning och ny vägbeläggning. Det gäller inte minst kustområden där fritidsboende har omvandlats till permanentboende och där standarden på vägarna ofta är lägre än för Halmstads kommun som helhet.

I många vägföreningsområden har under senare år ställts krav på investeringar och standardhöjningar som inte ingår i kommunens drifts- och underhållsansvar. Vilket är en anledning till att Halmstads kommun har beslutat att se över huvudmannaskapet i samtliga vägföreningsområden i tätorter som omfattas av detaljplan.