Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Särskilt bidrag för vägsamhälligheter

Teknik- och fritidsförvaltningen har beslutat avsätta medel till särskilt bidrag för vägsamfälligheter. Summan uppgår till 200 000 kronor. Vägsamfälligheter som uppfyller kraven enligt KFS 6.1.2PDF har möjlighet att söka bidrag för särskilda åtgärder.

Bidrag lämnas i första hand till ombyggnader som avser att öka trafiksäkerheten. I andra hand kan bidrag lämnas till åtgärder för ökad framkomlighet genom t.ex. utbyggnad av mötesplatser, förbättrad väggeometri eller motsvarande. Bidrag utgår inte för standardhöjning av vägen som t.ex. förstärkning av överbyggnaden, ny beläggning, dikning etc.

Bidrag utgår med 50 % av den totala projektkostnaden dock max 50 000 kronor per vägsamfällighet. Minsta bidragsbelopp som kan sökas är 10 000 kronor motsvarande en projektkostnad på 20 000 kronor. Vägsamfälligheter ska således svara för självfinansiering med motsvarande belopp som bidragets storlek.

Bidragsansökningar för innevarande år ska vara teknik- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2017-05-03. Teknik – och fritidsförvaltningen beslutar om prioritering av inkomna ansökningar. Bidragsutbetalning sker i efterskott mot redovisning av faktiska kostnader och besiktigat och godkänt projekt.