Stadens hjärta – samverkans­projekt i centrum

I projektet "Stadens hjärta" samverkar kommunen, Halmstad City och Fastighetsägarna för att tillsammans göra centrum mer attraktivt, livfullt och konkurrenskraftigt. Människan, miljön och näringslivet står i fokus.

I projektet har de medverkande enats om en gemensam vision samt tagit fram strategier och konkreta åtgärder för ett livskraftigt, långsiktigt hållbart centrum och en attraktiv stadsmiljö. Något som är avgörande för tillväxt och fler arbetstillfällen. 

Samarbetet mellan kommunen, Fastighetsägarna och Halmstad city har pågått sedan 2011. Projektet Stadens hjärta är långsiktigt med siktet inställt på år 2035. Kommunstyrelsen har det överordnande ansvaret.

Stadskärna i ständig utveckling

Riktningen är en levande stadskärna för invånare och besökare. En spännande mötesplats med känsla, där människor vill vistas och där företag vill verka och dit nya etableringar vill söka sig. Stadskärnan ska vara en plats för aktiviteter.

Stadens hjärtas idé bygger på Halmstads kommuns vision om framtiden som beskriver hur Halmstad ska upplevas av såväl invånare som besökare.

Avsiktsförklaring Stadens hjärta

Halmstads stadskärnas attraktiva centrummiljö lockar ett stort antal besökare inom och utanför kommunen. Centrumutvecklingsfrågorna är väsentliga för en positiv utveckling av hela kommunen och avgörande för tillväxt och arbetstillfällen, men också för att skapa en trivsam livsmiljö.

Större förnyelse- och ombyggnadsprojekt av torg och gator i stadens centrum genomförs kontinuerligt. För en god utveckling är det viktigt att många aktörer är delaktiga. Denna avsiktsförklaring har därför tagits fram som grund för ett fördjupat samarbete kring centrumutvecklingsfrågorna mellan Halmstads kommun, Fastighetsägarna Halmstad och Halmstads City. Stadens hjärta – samverkansprojekt i centrum, är en viktig del i detta.

Respektive parter deltar i projektet och samverkar kontinuerligt kring centrumutvecklingsfrågor inom områdena service och utbud (kommersiellt, offentligt), stadsmiljö (arkitektur, parker och torg), mänskliga möten (mötesplatser, trivsel, gemenskap och evenemang) och stadens själ (kultur, historia och identitet).

Stadens hjärta förfogar inte över någon egen budget. Åtgärder som involverar kommunen bearbetas genom samhällsbyggnadsprocessen, kommunens visionsstyrningsmodell och den årliga budgetprocessen, övriga åtgärder processas genom de privata aktörernas budgetplanering. Där medfinansiering av konkreta samverkansprojekt i centrum till exempel arrangemang, utformning av och om- och nybyggnad av offentliga platser beslutats, regleras alla åtaganden för berörda parter i separata genomförandeavtal.

Från dialog till verklighet – så går arbetet till

  1. Idéer och förslag kommer in via dialoger, enkäter, branschmöten och samtal med invånare, näringsidkare och andra intressenter. De sammanställs årligen i en idélista.
  2. Styrgruppen för Stadens hjärta prioriterar vilka idéer som ska bli verklighet.
  3. Förslagen budgetplaneras och beslutas sedan antingen av kommunens politiker i berörd nämnd, process eller utskott, eller i motsvarade forum för de privata aktörerna.
  4. Efter beslut om budget i kommunfullmäktige förs de idéer som ska förverkligas in i en åtgärdslista. Där framgår det vad som ska åtgärdas, vilken typ av insats det är, vem som ska utföra och finansiera det, samt när det ska vara genomfört.

Har du en idé som kan utveckla Halmstads centrum?

Skicka in den till kommunen! Skriv att det är ett bidrag till projektet "Stadens hjärta".

Styrgrupp för Stadens hjärta

Styrgruppen för Stadens hjärta består av företrädare för Halmstads kommun, Halmstad city och Fastighetsägarna.

Politiska styrgruppen

Det geografiska området, nu och i en framtid – karta

Stadskärnan är en motor för staden som i sin tur är en motor för hela kommunen och Halmstad växer!

Staden utvecklas mot att bli en liten storstad och vi måste ta vara på den stora stadens attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter och samtidigt se till att behålla den mindre stadens styrkor som närhet, trygghet och enkelhet.

Karta som visar området för Stadens hjärta i centrala Halmstad.

Det inre färgade området i ovan bild omfattar stadskärnan. Där finns en tyngdpunkt på näringsverksamheter såsom restauranger, affärer och nöjesställen och offentlig service i form av till exempel bibliotek och rådhus.

Området sträcker sig från Karl den XI:s väg i väster över Nissan till Kungsgatan i öster, från Badhusgatan i norr till Viktoriagatan och Slottsgatan i söder.

De nu pågående stadsbyggnadsprojekten som resecentrum, Tullkammarkajen, Österskans, fortsatt utbyggnad av Söder och utveckling av museiområdet bidrar till en utvidgning av centrum. Den yttre röda markeringen visar projektets avgränsning av ett framtida centrumområde.

Avgränsningarna ska inte ses som varken exakta eller statiska utan som riktmärken. Inom den inre markeringen, innersta stadskärnan, kommer insatser och aktiviteter i första hand att planeras, som förväntas stärka och få positiva effekter inom hela det utvidgade centrum, den yttre markeringen.

Handel- och stråkutredning 2018

Under december 2017 till mars 2018 genomförde konsultföretaget Reteam Group en handelsutredning av Halmstad centrum. Syftet var att titta på Halmstads stadskärna och dess stråk för att bedöma hur och var stadskärnan kan utvecklas.

Analysen visade på flera styrkor men även utmaningar

I sin sammanfattning säger Reteam Group att det är viktig att bevara och bejaka de fina kvaliteter som Halmstad stadskärna redan har idag, såsom mycket gågata, tät handel och korta fina fasader. Detta är viktigt för stadens identitet och attraktionskraft. Dock behöver stadskärnan utvecklas och förädlas genom utveckling av tydligare stråk och mötesplatser.

Fokus bör vara att skapa täta och sammanhållande handelsstråk och mötesplatser med tydlig profil. Detta för att skapa attraktiva stråk och nyans i stadskärnan. Gatorna ska vara vackert utsmyckade och på fotgängarnas villkor.

Fastighetsägare tillsammans med kommun och lokalt näringsliv kan göra strategin till verklighet. Genom samverkan kommer man kunna stärka Halmstads stadskärna och få den mer sammanhängde och nyanserad. Det är ett hårt och långsiktigt arbete, men det blir roligare om man gör det tillsammans.

Läs utredningen i sin helhet

Utredningen finns i en kortare populärversion på 17 sidor och i fullversion på 210 sidor. Kontakta kommunen om du är intresserad av att ta del av dem.

Purple flag

Halmstads kommun har blivit omcertifierade för Purple flag. Det innbär att kommunen uppfyller kriterierna för Purple Flag Sweden för ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete som syftat till ett tryggt, säkert, välkomnande samt upplevelserikt kvälls- och nattliv.

Läs mer om Purple flag på Svenska Stadskärnors webbplats Länk till annan webbplats.

Utvecklingsstrategier

I utvecklingsstrategierna beskrivs på ett mycket övergripande sätt vad vi vill uppnå och hur vi ska uppnå det. De är ett riktmärke och stöd för att uppnå målbilden. Aktiviteter och insatser kopplade till strategierna preciseras sedan i åtgärdslistan.

Service och utbud – kommersiellt och offentligt

En stadskärna med genomtänkta kombinationer

En av stadskärnans viktigaste utgångspunkter är att erbjuda ett brett och attraktivt utbud av bland annat handel, nöjen, restauranger och caféer och övriga serviceverksamheter – så väl kommersiella som offentliga. Servicen och utbudet i kombination med genuina och mysiga offentliga platser, upplevelser och folkliv gör stadskärnan till en attraktiv plats där människor vill leva, arbeta och konsumera. Rätt kombination av olika funktioner är en av stadskärnans absoluta styrkor som ökar flödet av besökare vilket i sin tur stärker centrums konkurrenskraft.

Utvecklingsstrategi service och utbud
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Utbudet av till exempel handel, restauranger, caféer och nöjesställen i centrum matchar besökarnas behov. Här finns något för alla, året om.

» Samsyn gällande etablering och verksamhetsstruktur säkerställer att rätt verksamhet hamnar på rätt plats!

» Kommunen och fastighetsägarna underlättar för handels-, restaurang- och övriga verksamheters drift och nyetableringar på både kort och lång sikt.

Servicen i stadskärnan är tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation.

Handel och serviceutbudet planeras lättillgängligt för gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister.

Stadskärnan är trivsam och välkomnande.

Satsa på kompetensutvecklande insatser kopplat till service och bemötande.

Stadsmiljö – arkitektur, parker och torg

En stadskärna med natur och vatten nära

En stadskärna som präglas av biologisk mångfald skapar en attraktiv livsmiljö som är hållbar och hälsosam. Parkerna längs Nissan, och Nissans vatten utgör viktiga och i viss mån outnyttjade resurser, inte minst för mänskliga möten, hälsa och aktivitet. Stadskärnans närhet till natur och hav har potential att utvecklas.

En stadskärna i ständig förvandling

Genom att medvetet arbeta med tillfälliga och föränderliga aktiviteter i centrala Halmstad skapas nyfikenhet och ökad attraktionskraft. Inaktiva platser kan undersökas med praktiska sociala och konstnärliga metoder. Stadskärnan skiftar karaktär under året och det sker något nytt hela tiden – här är det oväntade väntat. Vissa återkommande aktiviteter skapar samman-hang och kontinuitet.

Utvecklingsstrategi stadsmiljö
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Stadskärnan stimulerar till kunskap och innovationer.

» Människors vilja att delta tas tillvara och de offentliga rummen används som experimentyta för idéer.

» Platser och upplevelser med pedagogisk prägel stimulerar till kunskapsinhämtning och nya innovationer.

» Undersökande processer ska forma arbetet i högre utsträckning.

Parkerna aktiveras som mötesplatser för kultur och arrangemang.

» Aktiviteter med hälsoinriktning stimuleras.

» Det satsas på de gröna värdena i stadskärnan.

Det tillfälliga är det nya permanenta – det tas fasta på det som arbetssätt och strategi i omvandlingsprocesser.

» Vi utvecklar platser och förutsättningar tillsammans, som blir det invånarna vill ha! Fredade ytor skapas, där oväntade saker kan ske och där det möjliggörs för säsongsbundna aktiviteter.

» Färre och förenklade regler för verk-samheter, evenemang och projekt i stadskärnan bidrar till flexibilitet och föränderlighet.

Mänskliga möten – mötesplatser, trivsel, gemenskap och evenemang

En stadskärna där det är lätt att mötas

Främjandet av en väl fungerade möteskultur och utvecklandet av möjligheter för alla människor att i större utsträckning mötas i det offentliga rummet gör stadskärnan levande året runt för besökare och invånare. Stadskärnans flexibilitet erbjuder innovation, tillfällen och nya sammanhang att också nyttjas som arbetsplats. Stadskärnans utbud ska vara lättillgängligt. Småskalighet och närhet ska komplettera en smart stad som ligger i framkant i den digitala utvecklingen. Mänsklig närvaro och samarbete kring trygghetsfrämjande insatser är en viktig del i stadskärnans utvecklingsarbete.

Utvecklingsstrategi mänskliga möten
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Stadskärnan andas citypuls och erbjuder goda möjligheter för flexibla arbetsplatser.

» Det finns möjlighet att använda stads-kärnan som ett mobilt kontor.

» Den digitala närvaron gör det virtuella mötet lätt, genom trådlösa och effektiva nätverk.

Det finns flera attraktiva årligen återkommande evenemang året runt.

Tillsammans med andra aktörer utveckla en tilltalande evenemangskalender med olika slags evenemang, stora som små som alla har god potential att växa.

Stadskärnan stimulerar till nya möten och nya mötesplatser.

Arbeta med att identifiera, uppdatera och försköna miljöer som kan bli nya spännande användningsområden eller mötesplatser.

Vi prioriterar gång- och cykeltrafikanter.

I stadskärnan är det lätt och säkert att ta sig runt som fotgängare och cyklist.

Stadskärnan upplevs som trygg och säker alla tider på dygnet.

Vardagslivet, mänskliga möten, aktiviteter och arrangemang i stadskärnan planeras utifrån trygghet- och säkerhets perspektiv.

Stadens själ – kultur, historia och identitet

En stadskärna med en tydlig och stark identitet

Stadskärnan är ett livsstilsmecka fyllt av liv och rörelse året om. Stadskärnan i sin stolthet väcker känslor och skapar minnen och är en plats där människor kan inspireras, umgås och glädjas. Stadskärnan har en tydlig identitet vilket är ett relativt begrepp som skapas och omskapas i takt med att samhället förändras. Stolthet och identitet är nära förknippat med Halmstads historia men också till ”känslan” i staden, som skapas av dess utbud, aktivitet och förmåga till rörlighet.

En stadskärna med kulturen i fokus

Kulturen har en allt vidare och viktigare betydelse. I en levande och attraktiv stad efterfrågas kulturyttringar i en allt högre utsträckning – från konstnärliga uttryck till nya former av mötesplatser och sociala sammanhang. Stadskärnan utvecklas som ett kreativt rum.

Utvecklingsstrategi stadens själ
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Stadskärnan förmedlar en ”wow-” känsla och erbjuder nya, spännande upplevelser vid olika tider på dygnet och året.

Det tas modiga och nytänkande beslut om stadskärnan. Vi vågar testa!

Stadskärnan utvecklas tillsammans med halmstadborna och stadens olika aktörer.

I Halmstad samarbetar vi över alla gränser och har ett tydligt invånarperspektiv när centrum utvecklas.

Såväl nytänkande och nyskapande arkitektur som kulturhistoriska byggnader samspelar på ett smakfullt och identitetsskapande sätt.

» Kulturhistorien värnas för att oersättliga värden inte ska gå förlorade vid utvecklingen av stadskärnan.

» Halmstad utvecklas som trendsättande stad med nya landmärken.

Konst och kultur välkomnas och bidrar till att skapa en attraktiv och upplevel-serik stadskärna.

» Förutsättningar skapas för arrangemang där kulturen och det öppna mångkulturella samhället står i fokus.
» Offentlig konst lyfter stadskärnan och skapar mervärden.
» Arbetet med att vända staden mot Nissan fortsätter genom att skapa ett sammanhängande kulturstråk där närheten till vattnet tillvaratas.

Stadens hjärta – full version

Stadens hjärta – ett samverkansprojekt i centrum är antagen av kommunstyrelsen den 7 november 2017. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig