• Halmstads webbplatser

Lotteri – lämna redovisning

När din förening har anordnat ett lotteri ska ni redovisa det här, senast två månader efter sista vinstutlämningsdag.

I samband med att föreningen redovisar lotteriet, ska ni betala in ett kontrollarvode. Arvodet är 3 procent av värdet på den planerade omsättningen (fältet "Omslutning enligt uppgjord plan"), dock max 1 000 kronor. Först när betalningen har kommit in kan kommunen godkänna redovisningen.

Betala in summan till Plusgiro 184 39 67‑9.

Redovisning

Tillståndsmyndighet
Halmstads kommun

Förening

Även riktnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Datumet står i bekräftelsen från kommunen

Exempel: Tombola, halva potten, reselotteri


Värdet av planerad försäljning, innan avdrag för utgifter.
INKOMSTER
Ange i kronor

UTGIFTER
Ange i kronorRESULTAT
Inkomster minus utgifter. Skriv resultatet i kronor.

Om utgifterna är större än inkomsterna, ange underskottet här.

Om inkomsterna är större än utgifterna, ange behållningen här.

Värdet av lotter som inte kan redovisas på grund av exempelvis stöld, slarv eller växlingsfel. Skriv i kronor.
Osålda lotter
Osålda lotter ska ha lämnats över obrutna till kontrollanten.


Riktigheten av förestående redovisning intygas.
Upptagen behållning utgör belopp som slutligen kommit tillståndshavaren tillgodo för det i ansökan angivna ändamålet.
Till föreningens kassa har överförts:
Skriv i kronor

FÖR KOMMUNENS KONTROLLANT
(Du som redovisar hoppar över detta stycke.) Förestående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. Vinsterna har ifråga om beskaffenhet och värde överensstämt med fastställd vinstplan. Kontroll har verkställts att anordnaren i förekommande fall fullgjort sin skyldighet ifråga om lotterivinstskatt. (Skriv eventuell anmärkning längst ner.) Skriv ort, datum och namnteckning längst ner på sidan.


FÖR DIG SOM REDOVISAR