Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Söndrum centrala vägförening utreds

Söndrums centrala vägförening är först ut bland de vägföreningsområden i Halmstads kommun som ska utredas.

Söndrums centrala vägförening är en av de största i kommunen och omfattar ungefär 2 500 fastigheter. Utredningen kommer därför att ske etappvis.

Vägföreningen är en sammanslagning av fyra vägföreningar (Söndrum, Eketånga, Jutarum och Stenhuggeriet) och etappindelningen följer i stora drag de tidigare vägföreningsindelningarna. Indelningen grundas dessutom på att de olika etapperna är anlagda i samma tidsålder och med samma standard.
Nya Tylösandsvägen har även fått utgöra en avgränsning eftersom den bildar mer naturliga områden.

Utredningen kommer att ske i fem etapper och den första etappen har utretts under 2015. Resultatet av utredningen har använts som underlag för ett politiskt beslut i kommunstyrelsen, där det beslutades att kommunen ska överta huvudmannaskapet.

Etapp 1 är utredd

Under 2015 har en första huvudmannaskapsutredning gjorts. Utredningen bestod av etapp 1 av Söndrums centrala vägförening och har omfattat en gatuteknisk, planteknisk och fastighetsrättslig utredning. Kortfattat innebär respektive utredning följande:

  • Planteknisk utredning: Bland annat utreds hur många detaljplaner som berör vägföreningsområdet och vilka som har enskilt huvudmannaskap.
  • Teknisk utredning: Gatuområdet inventeras, bland annat tittar man på gatornas standard.
  • Fastighetsjuridisk utredning: I den redogörs det bland annat för värderingsprinciperna samt för vem som äger marken i vägföreningsområdet.

Baserat på utredningarna beslutade kommunstyrelsen den 24 november 2015 att kommunen ska överta huvudmannaskapet för etapp 1, vilket sker genom:

  • att ändra huvudmannaskapet till kommunalt för detaljplanerna E36, SÖN98 och SÖN65
  • undanta etapp 1 av Söndrums centrala vägförening genom omprövning av Lantmäteriet

Syssloman kan utses

Då vägföreningen saknar aktiv styrelse pekar både den plantekniska och fastighetsrättsliga utredningen på problem vid detaljplanändringarna samt omförrättningen av vägföreningen. I dessa processer är det viktigt med en tydlig samrådspart, inte minst i detaljplaneprocessen som bedöms kunna ske genom standardförfarande om representant för vägföreningen finns att samråda med.

Enligt 33 § lagen om förvaltning av samfälligheter, får länsstyrelsen förordna en syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför eller i de fall då samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. I dessa fall får sysslomannen ensamt ansvara för föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. Föreningen betalar arvode till sysslomannen efter att länsstyrelsen bestämt arvodets storlek.

Halmstads kommun har av anledningarna ovan ansökt om att länsstyrelsen utser en syssloman. I december 2017 finns ingen syssloman utsedd.

Tidsplan för övertagande av etapp 1

Påbörjan av detaljplanearbete.

I anslutning till detaljplaneprocesserna kommer Halmstads kommun även att ansöka om att vägföreningen omprövas genom lantmäteriförrättning. Omprövningen innebär att vägföreningen minskas till sitt omfång.

Tidsplan för övriga etapper av Söndrums centrala vägförening

  • Utredning etapp 2: Tidigast 2018
  • Utredning etapp 3, 4 och 5: Tidigast 2019

Prioritering av vägföreningsområden

Alla vägföreningsområden i Halmstads kommun som finns i orter som omfattas av detaljplan, ska utredas enligt en särskild prioritetsordning. Prioriteringsordningen godkändes av ommunstyrelsen i januari 2014.

Vägföreningarna kommer att utredas i turordning efter vilken grupp de tillhör. I vilken turordning utredning sker i de olika grupperna är ännu inte bestämt, det finns inte någon inbördes rangordning i de olika grupperna.

Grupp 1

Söndrums centrala vägförening ligger som enda vägförening i grupp 1. Utredning av etapp 1 gjordes under 2015.

Grupp 2

I grupp 2 finns Frösakulls vägförening, Trönninge vägförening, Snöstorps vägförening, Vilshärads vägförening, Steninge vägförening och Tylösands vägförening

Grupp 3

Haverdalsstrands vägförening, Sennans vägförening, Simlångsdalens vägförening, Åleds väg- och samfällighetsförening, Påarps vägförening, Gullbrandstorps vägförening, Harplinge vägförening, Laxviks vägförening.

Grupp 4

Marbäcks samhällighetsförening, Skipås samfällighetsförening, Eldsberga vägförening, Tofta samfällighetsförening, Skedala vägförening, Gullbranna vägförening, Alliansvägens samfällighetsförening, Görvik-Sandhamns vägförening, Holm (anstånd att bilda förening), Gallareds vägförening, Strandlida samfällighetsförening, Kvibille vägförening, Kulla vägförening.

Grupp 5

Särdalshedens samfällighetsförening, Särdal (anstånd att bilda förening), Stensjö vägförening, Johansfors (anstånd att bilda förening) Slättåkra samfällighetsförening.