Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bro över Genevadsån, Kattegattleden

För att färdigställa Kattegattleden, cykelleden längs kusten genom hela Halland, kommer det att byggas en bro över Genevadsån. Halmstads kommun har nu fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att påbörja byggprojektet, som ska bli klart våren 2018.

Kattegattleden är en cykelled utmed kustremsan mellan Helsingborg och Göteborg. För att passera Genevadsån behövs en gång- och cykelbro över denna samt anslutande gång- och cykelväg, motsvarande cirka 100 meter på båda sidor om ån. Gång- och cykelvägen ska i sin tur ansluta till befintliga stigar norr och söder om Genevadsån.

Nära vägbanken på västra sidan om E6 ansluter ett Natura 2000-område och två naturreservat, Tönnersa- respektive Gullbrannareservatet. Bron kommer att anläggas utanför dessa gränser för att få minsta möjliga miljöpåverkan.

Stålbro intill befintlig bro

Den nya GC-bron över Genevadsån kommer att vara en stålbro som är cirka 2,5 meter bred och cirka 20 meter lång. Bron kommer att anläggas på borrade stålrörspålar som fylls med betong. L-stöd anläggs i anslutning till pålarna på land. Erosionsskydd, det vill säga sten, läggs för att skydda brokonstruktionen.

Detta innebär att arbetena i vattnet är ytterst begränsade och endast ger en liten grumling.

I Genevadsån vandrar lax, havsöring, havsnejonöga och ål, men inga viktiga lekplatser eller ståndplatser finns nedströms bron. Detta innebär liten påverkan på fisken och dess miljö. Det kommer att ställas krav på att entreprenören vidtar försiktighet vid arbetena. Träd och buskar kommer att behöva avverkas närmast E6 samt vid ån för att möjliggöra arbetena.

Färdig bro lyfts på plats

Vid arbetena kommer transporter att ske på allmänna vägar samt de skogsvägar som gjorts i ordning för cykel- och gångtrafik i skogen norr och söder om bron.

Själva gång- och cykelbron tillverkas på annan ort och lyfts på plats allra sist i projketet. Troligen kommer bron att lyftas från E6, som då till viss del får stängas av tillfälligt. Arbetsbodar kan ställas upp på befintliga parkeringsplatser cirka 1 kilometer norr resp söder om arbetsplatsen.

Närmaste bostad är belägen cirka 300 meter öster om E6 och platsen för den nya GC-bron. Transporter till området kommer att beröra boende i Gullbranna och Tönnersa. Buller uppkommer även i samband med arbetena med bron.