Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har idag fattat beslut om upphandling av daglig verksamhet. Förvaltningen ska i augusti återkomma till nämnden med förslag på vilka verksamheter som ska handlas upp. Oppositionen reserverade sig mot beslutet.
- Vi vill öka fokus på kvalitetskriterier och kvalitetsuppföljning, samtidigt som vi ser att verksamheten hela tiden måste anpassas och utvecklas utifrån förändrade krav och önskemål. Detta tror vi lättare kan uppnås genom att ha någon mer verksamhetsutövare än kommunen, säger Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Kvalitetskraven på upphandlad verksamhet kommer att vara lika höga som på den kommunala. - Syftet med upphandlingen är inte i första hand att minska kostnaderna, men vi har samtidigt ett ansvar mot skattebetalarna att få så mycket bra verksamhet som möjligt för pengarna, tillägger Dag Hultefors.

I maj 2011 utmanades kommunens drift av daglig verksamhet av en extern aktör. Med anledning av utmaningen har en förstudie genomförts. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav vid sitt sammanträde idag förvaltningen i uppdrag att förbereda och genomföra en upphandling av delar av verksamheten under hösten.

Förstudien har inneburit en omfattande genomlysning av dagens verksamhet där många grupper som har kopplingar till verksamheten har fått komma till tals. Flera dialogmöten med intresseorganisationerna har genomförts, där bland annat kvalitetsbegrepp i daglig verksamhet har diskuterats. Innehåll och kvalitet inom daglig verksamhet som den bedrivs idag har fastställts i fokusgrupp med personal. Resultatet är kvalitetsriktlinjer för verksamheten, som saknats tidigare, men som kommer att användas framöver.
I förstudien föreslås så kallade insatsnivåer som på ett tydligare sätt definierar vilken form av insats i form av resurser som deltagaren kan förvänta sig i sin verksamhet.

Kvalitetsfrågorna i verksamheten, nu och framöver, har stått i fokus för nämndens beslut.
- Vi har ett särskilt ansvar som nämnd för att målgruppen för daglig verksamhet erbjuds hög kvalitet i verksamhet oavsett vem som driver verksamheten, säger Dag Hultefors.

Dagens nämndsbeslut innebär också att förvaltningen i augusti ska återkomma med förslag på vilka delar av daglig verksamhet som ska upphandlas. I förstudien föreslås att hälften av de traditionella verksamheterna omfattas. I september skall nämnden få en extra rapport kring hur kvalitetsfrågorna i verksamheten skall hanteras genom att enheten Slussen inom daglig verksamhet får ett delvis nytt uppdrag som beställare, kvalitetsgranskare och uppföljningsenhet.

- Beslutet är viktigt för oss och genom denna trestegsprocess tar vi som nämnd oss tid att ha bästa tänkbara underlag för våra beslut, sammanfattar Dag Hultefors.

För mer information kontakta:
Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Tel: 076 - 783 53 85, dag.hultefors@halmstad.se

Fakta Daglig verksamhet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anordnar daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller så kallad vuxenhjärnskada och som befinner sig i yrkesverksam ålder och inte är heltidsstuderande.

Daglig verksamheterna bedrivs utifrån riktlinjer som beslutas av politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Riktlinjerna reglerar olika avgifter och slår fast vissa principer som verksamheten ska arbeta utifrån.

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet. Verksamheten kan därför se olika ut. Daglig verksamhet är inte en anställning.