Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända

- ett av ärendena i kommunstyrelsens ledningsutskott den 22:e september

Inget tilläggsanslag till socialnämnden, gemensamt ansvar för nyanlända och delårsrapporten för januari-augusti. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Inget tilläggsanslag till socialnämnden

Kommunstyrelsens ledningsutskott avslog i dag en begäran från socialnämnden om tilläggsanslag på 10 miljoner kronor. Tilläggsanslaget gällde ökade kostnader för arbetet med våld i nära relationer som socialnämnden bedömt att de behöver under resterande delen av 2015.

I kommunens Planeringsdirektiv med budget för 2016-2018, i vilket kommunens budget för 2016 fastställs, har redan 4 miljoner kronor avsatts till arbetet med våld i nära relationer. I och med att kommunen redan gjort särskilda investeringar till det här ändamålet för nästkommande år bedömer ledningsutskottet att det inte ska avsättas mer resurser för år 2015.

Regeländringarna inom området våld i nära relation kommer från socialstyrelsen och innebär bland annat fler bindande regler och ett större fokus på våldsutsatta barn. Socialnämnden bedömer att de behöver fler handläggare och behandlare för att kunna leva upp till de nya reglerna.

Tilläggsanslag betalas endast ut vid oförutsedda händelser. I och med att de nya reglerna gällt sedan oktober 2014 bedömer ledningsutskottet att detta inte kan ses som en sådan händelse.

Även om beslut om avslag klubbades igenom i ärendet var ledningsutskottets ledamöter oeniga. Frågan tas upp igen av kommunstyrelsen den 6:e oktober och slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

– Behovet av pengar är stort. Vi socialdemokrater ställer oss positiva till att föra över pengar till socialnämnden. Däremot är vi inte eniga om vi finansieringen, säger viceordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Michael Svensson.

Information om Sverigeförhandlingen

Ledningsutskottet blev idag informerade om läget i den så kallade Sverigeförhandlingen som ska klargöra var Sveriges första höghastighetsjärnväg ska gå.

– Vi arbetar nu intensivt med att fokusera vårt inspel i sverigeförhandlingarna på Västkustbanan och anslutningarna till höghastighetsbanorna i Göteborgsområdet och Skåne, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

På dagens möte behandlade ledningsutskottet flyktingfrågan. Regeringen har tagit fram ett förslag på en ny lag som fördelar mottagandet av nyanlända jämt över alla Sveriges kommuner. Lagen innebär bland annat att kommuner inte längre har möjlighet att säga nej till Migrationsverkets anvisningar av nyanlända.

Ledningsutskottet delar uppfattningen att lagändringar behövs för att nå en jämnare fördelning av mottagandet av nyanlända mellan Sveriges kommuner. Samtidigt menar utskottet att lagförslaget på flera punkter är otillräckligt och att det kommer att leda till betydande inskränkningar i det kommunala självstyret.

Då Halmstads kommun redan uppnår länstalet om 90 anvisade platser för nyanlända och dessutom tar emot cirka 600 nyanlända per år i eget boende är bedömningen att kommunen inte påverkas av de föreslagna lagändringarna.

– Jag stödjer uppfattningen att hela Sverige behöver hjälpa till under dessa svåra tider. Vi kan inte kräva ett solidariskt mottagande av alla EU:s medlemsstater samtidigt som borgerligt styrda och välmående kommuner i Sverige ska kunna välja bort att agera. En konsekvent linje inom EU och här på hemmaplan behövs i det här läget, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).

Positivt ekonomiskt resultat för Halmstads kommun

I delårsrapporten för perioden januari-augusti 2015 redovisar Halmstads kommun högre intäkter än kostnader och har ett positivt ekonomiskt resultat på 136 miljoner kronor. Detta innebär att det så kallade balanskravet uppnås, det vill säga att intäkterna för kommunen är högre än utgifterna. Detta betyder att Halmstads kommun i jämförelse med andra kommuner har en fortsatt god ekonomisk hushållning.

Prognosen för hela 2015 förväntas däremot bli negativt med minus 30 miljoner kronor. Orsaken till att kommunen prognostiserar ett underskott vid årets slut beror till största del på att kommunens kärnverksamheter har fortsatt att uppvisa stora underskott i förhållande till angivna budgetramar.

Underhållsprojekt granskat

Det stora EFU-projektet, som möjliggjorde renovering av kommunala fastigheter, har granskats av en extern part. Projektet genomfördes i Halmstad 2009-2013 och gick ut på att 216 miljoner kronor i extra underhållspengar tillfördes fastighetsnämnden.

På grund av projektets omfattning har en genomlysning gjorts. Den interna kontrollen har tidigare visat på en del brister i hur uppsatta rutiner följts, och även rapporten visar på brister i dokumentation och uppföljning. Kommunstyreslens ledningsutskott beslutade att överlämna rapporten till fastighetsnämnden som har att redovisa vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen senast 2015-10-31.