Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendier till högskolestudenter för att främja utvecklingen kring funktionshinder

Stipendier till högskolestudenter för att främja utvecklingen kring funktionshinder Vid 2017 års utdelning av stipendier för att främja intresset för och utvecklingen inom det funktionspolitiska området uppmärksammas flera goda arbeten. Det största stipendiet går till Frida Sandberg vars arbete beskriver erfarenheter hos funktionshindrade vad gäller bristande tillgänglighet i samband med högre studier.

För att främja intresse för arbete och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området delar Halmstads kommun sedan 2001 ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad.

Beslut om stipendier fattas av en stipendienämnd bestående av tre representanter. Kommunens representanter ska vara kommunfullmäktiges ordförande Johan Rydén, socialchefen Hans Jörgen Wahlhed och högskolans representant professorn i handikappvetenskap Magnus Tideman. Handläggare är kommunens handikappkonsulent Torbjörn Lagergren.

Bedömningsgrunderna, som stipendienämnden har att förhålla sig till, är att uppsatsen/examensarbetet anses vara relevant och till gagn för människor med funktionsnedsättningar och att det främjar kunskapstillväxten och den lokala utvecklingen. Stipendiesumman är 30 000 kronor.

Stipendium för arbete på avancerad nivå

Stipendium om 15 000 kronor tilldelas Frida Sandberg för magisterexamensarbetet med titeln ”Bristande tillgänglighet och högre studier – 148 studenter med funktionsnedsättning och deras erfarenheter av universitetsstudier”. Uppsatsen är skriven i ämnet Handikappvetenskap.

Stipendienämndens motivering lyder:

I uppsatsen belyser och analyserar Frida Sandberg erfarenheter av högre studier hos 148 studenter med olika typer av funktionsnedsättningar. Deras bedömningar av olika typer, nöjdheten och behov av förbättringar av stödet samt erfarenheter av diskriminering, trakasserier och bristande tillgänglighet studeras. Magisterarbetet har stor relevans för kunskapsbildningen om hur personer som lever med funktionsnedsättning upplever mötet med den akademiska världen. Genom den empiriska undersökningen bidrar Sandbergs arbete med kunskaper som är välbehövliga ur såväl praktiskt som vetenskapligt perspektiv. Uppsatsen är därmed ett betydelsefullt tillskott till vår förståelse och kan omsättas i praktiken för öka tillgängligheten till högre studier för personer med funktionsnedsättning.

Stipendium om 7 500 kronor tilldelas Marie Lundh för magisterexamensarbetet i Handikappvetenskap med titeln ”Tillgänglighet för alla – hur gör man? En intervjuundersökning om hur personal på vårdcentraler tänker om tillgänglighet”.

Stipendienämndens motivering lyder:

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv krävs vid behov tillgång till olika typer av service och tjänster. I uppsatsen undersöks hur vårdcentralspersonal ser på sitt uppdrag och ansvar för att göra deras tjänster tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Lundh visar i sitt arbete på att den fysiska tillgängligheten ofta är god medan tillgänglighet i form av kommunikation och anpassat bemötande har mindre prioritet. Arbetet har stor relevans för att förverkliga ambitionen om hälso- och sjukvård på lika villkor.

Stipendium för arbete på grundnivå

Stipendium om 7 500 kronor tilldelas Julia Cadjo och Emelie Persson för kandidatuppsatsen i Socialt arbete med titel ”Tillgång till det offentliga rummet – en kvalitativ studie om den kognitiva tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning”

Stipendienämndens motivering lyder:

I en väl genomförd uppsats belyses de möjligheter och hinder som finns för unga med intellektuell funktionsnedsättning att använda offentliga rum som lekplatser och badplatser. Både den fysiska miljön och den kognitiva tillgängligheten kan förbättras för att öka möjligheterna. Särskilt pekas på omgivningens bemötande och bristande kunskaper som en nyckelfaktor. Studien bidrar med viktig kunskap som kan omsättas i praktiken för att öka tillgängligheten till offentliga rum.

Hedersomnämnande, två uppsatser på kandidatnivå

”Ventus – den balanserade cykeln”, examensarbete inom Utvecklingsingenjörsprogrammet utfört av Jakob Nilsson och Jonas Råsberg.

Stipendienämndens motivering lyder:

En cykel som både erbjuder stöd och körglädje, och därmed svarar mot de behov personer med balanssvårigheter har, saknas. I sitt examensarbete har Nilsson och Råberg tagit fram en prototyp som med stor sannolikhet kommer att kunna fylla detta behov. Ur ett funktionshinderperspektiv bidrar en balanserad cykel till ökad individuell frihetch självständighet, vilket ligger i linje med de funktionshinderpolitiska strävandena.

”Inblick i en annan livsvärld. Att belysa omvårdnadsåtgärder vid positiva symtom hos patienter med schizofreni”, kandidatuppsats i Omvårdnad skriven av Emma Akerö och Linda Zetterström.

Stipendienämndens motivering lyder:

Personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning, som i denna uppsats schizofreni, är en utsatt och inte tillräckligt uppmärksammad grupp. Genom en litteraturstudie lyfter författarna forskningsbaserad kunskap om hur sjuksköterskor kan stödja individer för att på bättre sätt bidra till återhämtning och goda levnadsvillkor för personer med schizofreni. Uppsatsen lämnar därmed bidrag till det viktiga arbetet att utveckla strategier för ökad delaktighet i samhället, det övergripande målet för funktionshinderpolitiken.