Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendier till högskolestudenter för att främja utvecklingen kring frågan om funktionshinder

 

Vid 2018 års utdelning av stipendier för att främja intresset för och utvecklingen inom det funktionspolitiska området uppmärksammas flera goda arbeten.

För att främja intresse för arbete och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området delar Halmstads kommun årligen, sedan 2001, ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad. Stipendiet delas ut i samband med Internationella handikappdagen den 3 december.

Beslut om stipendier fattas av en stipendienämnd bestående av tre representanter. Kommunens representanter ska vara kommunfullmäktiges ordförande (Andreas Bergman) samt socialchef (Hans Jörgen Wahlhed) och högskolans representant som utses av skolans rektor. Även i år har professor i handikappvetenskap Magnus Tideman representerat skolan. Handläggare är kommunens funktionsrättskonsulent Torbjörn Lagergren.

Bedömningsgrunderna, som stipendienämnden har att förhålla sig till, är att uppsatsen/examensarbetet anses vara relevant och till gagn för människor med funktionsnedsättningar och att det främjar kunskapstillväxten och den lokala utvecklingen.

Stipendienämnden beslutade att i år utdela två stipendier och två hedersomnämnanden, ett stipendium på grundnivå och ett stipendium på avancerad nivå, övriga två nominerade uppsatser tilldelas hedersomnämnande.

Årets utdelare av stipendierna var Ingegerd Sahlström kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande och Houda Axelsson kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande.

Stipendiater

Stipendium om 15 000 kr tilldelas Ingrid Witte för magisterexamensarbete med titeln ”Könsskillnader inom supported employment? – en undersökning om könets betydelse i en Supported Employment-insats för unga personer med funktionsnedsättning”.

Uppsatsen är på avancerad nivå, 30 hp, Handikappvetenskap.

Stipendienämndens motivering lyder:
Supported Employment är den mest uppmärksammade insatsen för att stödja personer med funktionsnedsättning till arbete på den öppna arbetsmarknaden, men utvärderingar visar att resultaten är bättre för män än kvinnor. Wittes uppsats bidrar med ny angelägen kunskap där andra faktorer bedöms ha större betydelse än kön, som exempelvis typ och grad av funktionsnedsättning, social bakgrund och motivation till arbete. Den viktigaste slutsatsen är att Supported Employment inte behöver vara könsdiskriminerande. Arbetet är mycket väl dokumenterat, innehållsrikt och informativt samt dessutom läsvänligt. Det är av intresse för såväl forskning, funktionshinderrörelse, som för personal och politiker och utgör ett betydelsefullt kunskapstillskott för både praktiken som akademin.

Stipendium om 5000 kr tilldelas Alina Frennessen och Sanna Qvist för uppsatsen ”Jag tror inte att man vågar berätta”.

Uppsatsen är på grundnivå, 15 hp, handikappvetenskap.

Stipendienämndens motivering lyder:
Uppsatsämnet är i aktuellt i och med det faktum att kvinnor med funktionsnedsättning i betydligt högre utsträckning än andra kvinnor utsätts för sexuella trakasserier. Genom intervjuer med kvinnor och män med intellektuell funktionsnedsättning lyfts kunskaper om, och upplevelser av, sexuella trakasserier och vilket stöd som funnits till de utsatta fram. De flesta kvinnliga informanterna hade erfarenhet av sexuella trakasserier, ofta via sociala medier. Stödet till de drabbade upplevdes som otillräckligt, inte minst eftersom anmälningsprocessen är komplicerad. Uppsatsen tillför viktig kunskap till ett angeläget område och har stor relevans för stärkt medvetenhet om problematiken med sexuella trakasserier.

Hedersomnämnande

Hedersomnämnande i form av blomma och diplom tilldelas Sara Reinodt för sin uppsats, ”Self-reported back and neck pain”.

Uppsatsen är på grundnivå 15 hp, programmet för biomedicin.

Juryns motivering lyder:
Besvär från rörelse- och stödjeorganen är vanligt förekommande i befolkningen och kan vara ett stort problem för de som drabbas såväl som för samhället i stort. Nedsatt kroppsfunktion i kombination med smärtor kan leda till såväl funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsningar som till minskad delaktighet för den drabbade individen. I uppsatsen redovisas testning och utvärdering av en ny smärtlindringsmetod, sk Kinesiologitejp, vid rygg- och nacksmärtor. Även om uppsatsen tema ligger i utkanten av funktionshinderfältet förtjänar den uppmärksamhet, inte minst för en väl genomförd och strukturerad studie om ett område som kan leda till varaktiga funktionsnedsättningar.

Hedersomnämnande i form av blomma och diplom tilldelas Johanna Hagström och Kristina Svensson för deras uppsats ” Närståendes erfarenheter av levnadsvaneinterventioner för personer med schizofreni”

Uppsatsen är på avancerad nivå, 15 hp, Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning psykiatrisk vård.

Juryns motivering lyder:
Personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning, i detta fall schizofreni, och deras anhöriga är varken i forskning och praktik tillräckligt uppmärksammade grupper. I uppsatsen fokuserar och lyfter författarna viktiga anhörigperspektiv på vården och bekräftar att närstående inte involveras i stöd- och behandlingsinsatser i tillräcklig omfattning. Uppsatsen lämnar därmed bidrag till det viktiga arbetet att utveckla arbetet för ökad delaktighet för närstående i psykiatriska insatser, vilket torde gynna personer som lever med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.