Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu blir det enklare att fastställa avgifter inom äldreomsorgen

I mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att modernisera taxan för hur avgifter inom äldreomsorg och hemtjänst räknas ut och fastställs. Beslutet innebär även att hemvårdsnämnden får mandat att justera avgifterna årligen enligt de principer som fullmäktige fattat beslut om. Beslutet gynnar framförallt kunder till hemvårdsförvaltningen som får kännedom om de nya avgifterna tidigare.

Tidigare har justeringar av taxorna gått via kommunfullmäktige.

– I och med att hemvårdsnämnden har fått mandat att justera beloppen minskar den administrativa ärendehanteringen. Nu kommer det gå snabbare att fastställa beloppen vilket gynnar den enskilde som i god tid får veta vilka avgifter som gäller för nästkommande år, det här är ett väldigt positivt beslut säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Tidigare fastställdes avgifterna för timpris, exempelvis inom hemtjänst, i december månad utifrån en lokal indexreglering. Enligt den moderniserade taxan kommer avgifterna nu att baseras utifrån ett prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. Går prisbasbeloppet ner, går även avgifterna för timpriset ner. Det här innebär även att den enskilde får kännedom om de nya taxorna redan i oktober månad.

I och med att det blir ett nytt sätt att räkna ut taxorna på blir det också enklare för den enskilde att förstå hur avgifterna sätts och vem som fattar beslut om de nya.

Under hösten 2019 kommer hemvårdsnämnden att justera beloppen rörande avgifter för 2020.

Fakta:

Prisbasbelopp: Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället, och används för en rad olika beräkningar, inte minst vid beskattning. Beloppet baseras på konsumentprisindex och räknas ut av SCB, Statistiska centralbyrån, på uppdrag av regeringen.

Högkostnadsskydd (så kallad maxtaxa eller högsta avgift): Den högsta avgift du kan betala som mest i månaden för dina hemtjänstinsatser. Ändras varje kalenderår med utgångspunkt i prisbasbeloppet.

Bakgrund:
2017 fick hemvårdsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett förslag på en moderniserad taxa.

2019 presenterades ett förslag för kommunfullmäktige som antog och fastställde förslaget som innebär att hemvårdsnämnden får mandat att justera framtida avgifter utifrån prisbasbeloppet som påverkar minimibelopp, högkostnadsskydd, timpris hemtjänst, bäddpaket och matkostnader.