Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunen delar ut stipendier till elever på Högskolan

Vid årets utdelning av stipendier för att främja intresset för och utvecklingen inom det funktionshinderpolitiska området uppmärksammas flera goda arbeten på Högskolan i Halmstad.

Utdelningen görs för att Halmstads kommun vill främja intresse för arbete och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området. Detta har gjots sedan 2001. Stipendiet delas ut i samband med Internationella funktionshinderdagen den 3 december.

Beslut om stipendier fattas av en stipendienämnd bestående av tre representanter. Kommunens representanter ska vara kommunfullmäktiges ordförande (Andreas Bergman) samt socialchef (Hans Jörgen Wahlhed) och högskolans representant som utses av skolans rektor. Även i år har professor i handikappvetenskap Magnus Tideman representerat skolan. Handläggare är kommunens funktionsrättskonsulent Monica Svensson.


Bedömningsgrunderna är att uppsatsen/examensarbetet anses vara relevant och till gagn för människor med funktionsnedsättningar och att det främjar kunskapstillväxten och den lokala utvecklingen.


Stipendienämnden har i år beslutat att dela ut tre på magisternivå och två på kandidatnivå.

Stipendium om 8 000 kronor tilldelas Britta Teleman

som för sitt magisterexamensarbete i ämnet Hälsa och Livsstil med titeln
” Designing tools for participation - A (norm-creative) method for co-constructing personas with children with disabilities”.

Stipendienämndens motivering lyder:

Att främja delaktigheten är centralt inom funktionshinderområdet. I en tid av digitalisering finns möjligheter att stödja och underlätta kommunikationen för barn med funktionsnedsättningar och Britta Telemans väl genomarbetade uppsats bidrar till utvecklandet av digitala verktyg som ökar barnens möjligheter att komma till tals. Uppsatsens inkluderande metod genererar dessutom värdefulla kunskaper som bidrar till det konkreta delaktighetsarbetet.


Stipendium om 8 000 kronor tilldelas Catrin Karlsson

som för sitt magisterexamensarbete i ämnet Handikappvetenskap med titeln ” Personalens Makt: Om Självbestämmande och Integritet i Gruppbostäder”.

Stipendienämndens motivering lyder:

Ungefär 30 000 personer med funktionsnedsättning bor idag i gruppbostad och de är dagligen beroende av samspelet med personal för ett gott liv. I uppsatsen analyserar Karlsson gruppbostadspersonalens arbete, särskilt i relation till mat och sexualitet, med fokus på självbestämmande, stöd och makt. Genom att lyfta fram personalens reflekterande förhållningssätt och deras värderingars betydelse i relationerna till de boende, visar uppsatsen på vikten av medvetenhet om balansgång mellan hjälp och makt i arbetet. Karlssons arbete bidrar med betydelsefulla kunskaper som har implikationer för praktiken och den ständigt pågående diskussionen om makt, självbestämmande och integritet.


Stipendium om 8 000 kronor tilldelas Ulrica Broddstedt

som för sitt magisterexamensarbete i ämnet Handikappvetenskap med titeln ” Att kunna göra sin röst hörd - En fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation”.

Stipendienämndens motivering lyder:

För många personer med funktionsnedsättning är en fungerande kommunikation helt avgörande för att kunna göra sin röst hörd och därmed ett gott liv. För de som lever med dövblindhet är kroppsliga uttryckssätt mycket väsentliga och därmed blir kommunikationskunskap och kompetens hos omgivningen avgörande. I uppsatsen analyseras personals erfarenheter och synsätt på möjligheter och svårigheter i kommunikation med dövblinda barn. Temat är synnerligen angeläget, men också komplicerat, och Broddstedt förmedlar nyanserande resultat som tveklöst bidrar till ökade kunskaper till nytta för såväl praktik som akademi.


Diplom samt stipendium om 3 000 kronor till Stina Jacobsson och Tina Westman

som för sin kandidatuppsats i Socialt arbete med titeln ” Yrkesrollens balansgång mellan relation och arbetsrätt En kvalitativ intervjustudie inom personlig assistans, inspirerad av grundad teori”.

Stipendienämndens motivering lyder:

I en välskriven och genomarbetad uppsats belyses och analyseras ett fortfarande relativt nytt yrke, personlig assistent, och relationen mellan de behov och förväntningar som assistansmottagaren har och de arbetsrättsliga aspekterna. Att arbeta som personlig assistent kan innebära ett flertal utmaning vilket understryker behovet av ett
tydligt och aktivt arbetsgivaransvar. Uppsatsen tillför viktig kunskap till ett angeläget område och har stor relevans för en stärkt medvetenhet om förutsättningarna för en väl fungerande personlig assistans.