Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Budgetförslag för socialnämnden med stora konsekvenser för verksamheten

Budgetförslag för socialnämnden med stora konsekvenser för verksamheten Vid dagens sammanträde fick socialnämnden på sitt bord ett förslag till internbudget för 2019.

Med den ram som nu ligger innebär det stora konsekvenser för verksamheten.

Ramen för verksamheten är 745 miljoner och förvaltningen har i uppdrag att lägga en budget i balans för 2019. Detta förslag presenterades för nämnden på torsdagen. För att nå balans 2019 krävs det genomgripande beslut för verksamheten och förändringar av verksamheten.

Socialförvaltningen har under de senaste åren haft ett stort ansvar för ensamkommande flyktingbarn, en verksamhet som innebar dramatiska volymökningar hösten 2015. Detta har fått stora konsekvenser för förvaltningens ekonomi då kostnaderna för verksamheten inte till fullo kunnat täckas av erhållna statsbidrag. Vidare har kostnaderna för LSS ökat genom volymökningar samt överflyttning av kostnader från Försäkringskassan.

Totalt innehåller tjänstemannaförslaget sänkta kostnader på motsvarande 47 miljoner kronor plus ytterligare 14 miljoner i ännu ej specificerade kostnader beroende på vilka budgetförutsättningar kommunfullmäktige beslutar. Det motsvarar omkring 70 tjänster.

Den största besparingen föreslås då det gäller bemanningen inom boende och boendestöd. Det föreslås också att flera verksamheter som inte är lagstyrda erhåller minskade bidrag, bland annat bidrag till olika föreningar. Vidare föreslås att man att se över chefstätheten på förvaltningen. Det föreslås också att man ser över nattavtal inom verksamheten. Dessutom föreslås generella besparingar inom de flesta verksamheter inom förvaltningen.

Förvaltningen har de senaste åren arbetat hårt för att nå ekonomisk balans och har bland annat vakanshållit tjänster vilket påverkar verksamheten och relationer till dem vi samarbetar med. Det har gjorts stora insatser från personalens sida för att hantera detta.

Budgeten för 2019 kommer att antas av kommunfullmäktige den 18 december.

Nämnden tog inte ställning till de olika förslagen till förändringar av verksamheten utan vill se konsekvensbeskrivningar. Socialnämnden beslutade att återremittera frågan om internbudget till nästa möte den 15 november.

- Vi har ett ansträngt ekonomiskt läge. Det som fanns på socialnämndens bord i dag är ett tjänstemannaförslag. För att nämnden ska kunna ta ställning till förslagen har vi idag återremitterat ärendet och givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden.

- Det hade inte varit acceptabelt att ta beslutet i dag. Vi måste invänta konsekvensbeskrivningarna innan vi går vidare. Skulle tjänstemannaförslaget gått igenom får det alldeles för dramatiska konsekvenser för både personal och brukare, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.