Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vanliga frågor och svar om integration

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna och ansökan börjar gälla den 1 juli 2018.

Mer information om den nya lagen, vad som gäller och att ansöka.

Förskola och skola

 • Förskola och skola för barn 1-16 år


  Förskola för barn 1-5 år Kommunen erbjuder förskola för barn i åldern 1-5 år. Halmstads kommun erbjuder barnomsorg på samma villkor och med samma väntetid som för övriga kommuninvånare. Mer information om förskolaFörskoleklass för barn 6 år Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, samt lägga en god grund för den fortsatta skolgången.Mer information om förskolleklass
  länk till annan webbplats
  Grundskola för barn 7-16 år
  Grundskolan är en obligatorisk skolform där skolplikt gäller. Den består av nio läsår och varje läsår består av en höst- och en vårtermin. Grundskolan är till för alla barn mellan 7-16 år. För barn som inte fått uppehållstillstånd gäller inte skolplikten, men de erbjuds möjligheten till skolgång. Mer information om grundskola                  
 • Gymnasieskola/språkintroduktion för unga 16-19 år


  Gymnasieskolan är en frivillig skolform efter grundskolan. Gymnasieutbildningen är tre år och ungdomarna kan välja mellan yrkesprogram eller studieförberedande program. För ungdomar som inte har godkänt betyg från grundskolan, finns introduktionsprogram.Språkintroduktion är till för nyanlända ungdomar 16-19 år. Är du över 18 år måste du ha uppehållstillstånd för att kunna börja i skolan.På språkintroduktionen tränas ungdomarna i det svenska språket och andra ämnen, för att så fort som möjligt kunna gå vidare till gymnasieskolan, andra studier eller till yrkeslivet. Mer information om språkintroduktion                   

 • Vuxenutbildning/svenska för invadrare (sfi)


  När en asylsökande har fått uppehållstillstånd ansvarar kommunen för att denne ska få utbildning i svenska för invandrare (sfi). Alla som inte har svenska som sitt förstaspråk kan söka till sfi. Det är ett krav att man är folkbokförd i kommunen. Personer som är bosatta i kommunen och omfattas av lagen om etableringsinsatser ska kunna påbörja sfi inom en månad från det att personen har anmält sig. Sfi är gratis. Mer information om sfiSamhällsorienteringHalmstads kommun ansvarar för att nyanlända som fått uppehållstillstånd erbjuds 60 timmars samhällsorientering.                  

 • Ensamkommande barn och unga


  Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person kallas ensamkommande barn eller ungdom. De kommer direkt under kommunens omsorg genom socialförvaltningen tills de fyller 21 år. Kommunen ser bland annat till att ordna boende och god man. Socialförvaltningen driver ett antal boende för ensamkommande flyktingbarn. Barnen kan även få bo hos släktingar eller i familjehemlänk till annan webbplats för en kortare eller längre tid.God man länk till annan webbplatsutses av överförmyndarkansliet och är juridiskt ställföreträdande förälder för barnet/ungdomen.Save the children helpline - Rädda barnens hjälplinje för barn på flykt,
  länk till annan webbplats
  0200-77 88 20                  

 • Hur många ensamkommande flyktingbarn kommer till Halmstad?


  För tillfället kommer väldigt få ensamkommande barn till Halmstad.
 • Hur länge har kommunen ansvar för ensamkommande flyktingbarn?


  Unga som fyllt 18 år och blivit myndiga, kan få stanna i kommunens boende om de bedöms ha behov av hjälp. Den som är 21 år och har uppehållstillståndlänk till annan webbplats har däremot samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Många börjar då studera eller arbeta.

Ekonomi och bostad

 • Asylsökande/asylboende


  Det är Migrationsverket som skriver avtal med privata entreprenörer om uppstart av asylboenden. I Halmstads kommun finns idag ett asylboenden i kommunen. Vi har också ett antal asylsökande som bor i eget boende.Så länge en individ är asylsökande ligger ansvaret för denne hos Migrationsverket. Kommunen erbjuder förskola och skola för asylsökande barn och unga under 18 år.                  
 • Bosättning


  Akut bosättningNär det gäller akut bostadslöshet och den enskilde saknar egna inkomster/tillgångar för att bekosta boende så kan ansökan göras om kostnad för boende. Med akut avses situationer som uppstår oväntat och oförutsett. Ansökan görs till kommunen.Bosättning för personer med uppehållstillståndHalmstads kommun ansvarar för bosättning av personer med uppehållstillstånd som har anvisats en kommunplats till Halmstad av Migrationsverkets bosättningsenhet. Antalet anvisade bygger på överenskommelse mellan Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun.Kommunen har inget ansvar för bosättning av anhöriga till personer i kommunen som erhållit uppehållstillstånd.Kommunen ansvarar dock i vissa fall för tillfälliga akutåtgärder till personer som kommer som anhöriga.             
 • Ekonomiskt bistånd/etableringsersättning


  En flykting med uppehållstillstånd har i regel rätt till etableringsersättning som beslutas av Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen utbetalas av Försäkringskassan.länk till annan webbplatsFlyktingen får i regel vänta på utbetalning av etableringsersättningen och kan då vända sig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.I vissa fall räcker inte etableringsersättningen till för att uppnå skälig levnadsnivå då kan personen/familjen vända sig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.Rätten till bistånd förutsätter att behovet, en skälig levnadsnivå inte kan tillgodoses på annat sätt, av den enskilde själv eller annan huvudman. Kommunen handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd. En ansökan handläggs och prövas på samma sätt som för andra som vistas i kommunen. Regleringen av ekonomiskt bistånd sker enligt Socialtjänstlagen.
 • Var bor de ensamkommande flyktingbarnen?


  Migrationsverket hänvisar i första hand ensamkommande flyktingbarn till en kommun där de har släkt. Den unge får bo hos sin släkt om det är det bästa för barnet. I kommunen finns HVB (hem för vård eller boende) med personal dygnet runt. De ensamkommande flyktingbarnen kan också placeras i familjehem. Det innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem för en kortare eller längre tid.Under 2016 blev det möjligt att starta så kallade stödboenden. Det är en mindre insats än HVB och fungerar ungefär som en studentkorridor för ungdomar som är självständiga. I ett stödboende ska det bara finnas personal en viss tid av dygnet, jämfört med HVB som har bemanning dygnet runt.
 • Vilka krav ställer kommunen på ett familjehem?


  Varje ansökan om att bli familjehem utreds av socialsekreterare, för att se att det är lämpligt. Det viktiga är att det finns trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för att ta hand om ett barn eller ungdom. Var man bor eller hur familjesituationen spelar spelar mindre roll.Familjehemmet får utbildning och stöd. Kommunen följer upp hur det går i familjehemmet minst två gånger per år, tills den unge blir 21 år.
 • Kan jag hjälpa till med boende?


  Du kan starta ett privat HVB men kommunen hyr inte hela boenden för ensamkommande flyktingbarn, utan prioriterar att starta och driva egna boenden. Du är därför inte garanterad något mer än att kommunen kan hyra enstaka platser vid behov.Du kan även ta emot ett barn eller ungdom i ditt hem för en kortare eller längre tid, genom att bli familjehem.Det finns möjlighet att hyra ut boende med plats för minst 50 personer till Migrationsverketlänk till annan webbplats. Har du plats för ett mindre antal personer i en fastighet, kan du hyra ut den direkt till en flyktingfamilj genom ett vanligt hyreskontrakt.

Frivilligverksamhet och sjukvård

 • Arbeta som volontär


  Det finns ett behov av aktivitetet av olika slag till exempel svenskundervisning. De här behoven har frivilligorganisationerna möjlighet att tillgodose på olika sätt. Det finns ett stort behov av frivilliga. För dig som vill hjälpa till är det viktigt att du vänder dig till frivillorganisationerna. Hjälp ges bäst i strukturerad och organiserad form, för att komma de behövande till hjälp på bästa sätt.Du är välkommen att kontakta: Röda Korset Kupan, 035-17 88 65
 • Frivilligorganisationer


  Halmstads kommun samordnar arbetet med frivilligorganisationer, föreningar, kyrkan med flera. Dessa organsationer bedriver ett antal aktiviteter på bland annat asylboendena i Halmstad. Några av organisationerna arbetar intensivt med att samla in och fömedla kläder, skor och annat viktigt till de asylsökande. Röda korsetlänk till annan webbplats är en av dessa frivilligorganisationer. Hos Röda Korset kan du också bli språkvänlänk till annan webbplats.                
 • Hälso- och sjukvård till asylsökande


  Asylsökande vuxna har rätt till akut sjukvård och tandvård som inte kan vänta, vilket även omfattar kvinnohälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Asylsökande barn och unga har rätt till fri sjukvård fram till den dag man fyller 20 år och fri tandvård till och med det kalenderår man fyller 19 år. Det är samma regler som för alla barn och unga i Halland. Region Halland länk till annan webbplatsansvarar för sjukvården.                  

Lagar och övriga frågor

 • Kommunen och andra myndigheter


  Halmstads kommun har en organisation, enheten för etablering, som samordnar kommunens insatser i mottagandet av våra nyanlända flyktingar. Det finns också andra myndigheter som är delaktiga  i den enskildes etablering i samhället: Arbetsförmedlingen,länk till annan webbplats Region Halland länk till annan webbplatsoch Migrationsverket.länk till annan webbplats                     
 • Uppehållstillstånd


  Så länge en individ är asylsökande ligger ansvaret för denne hos Migrationsverket. Kommunen erbjuder förskola och skola för asylsökande barn och unga under 18 år. Dessutom samordnar kommunen insatser av frivilligorganisationer så som till exempel flyktingguider, språkundervisning och andra fritidsaktiviteter.                   
 • Statistik asylsökande i Halmstad och Halland


 • Medborgarceremoni


  Medborgarceremonin äger rum varje år på FN-dagen den 24 oktober. Det är ett evenemang för att välkomna nya medborgare och belysa medborgarskapets betydelse. Om du blivit svensk medborgare mellan den siste augusti till den förste september kommande år får du en inbjudan till evenemanget till din folkbokföringsadress.
 • Asylprocessen och ansvar


  Varför öppnas det tillfälliga asylboenden i Halmstad?När många söker asyl i Sverige ökar behovet av tillfälliga boenden i Sverige. Det är Migrationsverket som hittar lämpliga boenden och tecknar avtal direkt med privata entreprenörer.Vem är det som bestämmer att vi ska ta emot asylsökande?Sverige och många andra länder har skrivit under FN-konventionen som ger möjlighet för flyende människor att söka skydd och pröva sin rätt till asyl. Det är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna.Migrationsverkets uppgift är förutom att pröva människors rätt till asyl i Sverige även att ordna boende för asylsökande.Vad är kommunens ansvar för asylboenden och asylsökanden?Kommunens åtagande är att ordna boende för ensamkommande flyktingbarn och bistå med skola, förskola och stöd för barn och unga. Läs mer om olika myndigheters ansvar på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats.Vad innebär en asylsökande för kostnader för kommunen?Kommunen får statliga medel för sina åtaganden som finns för asylsökanden.Vad är det för skillnad på kommunens organiserade flyktingmottagande och Migrationsverkets asylmottagande? Vad skiljer i kommunens ansvar?Inom kommunens organiserade flyktingmottagande tecknas årligen avtal med länsstyrelsen om mottagande av flyktingar som fått uppehållstillstånd och som får stanna i Sverige. Personer som kommer till kommunen genom detta sätt har tillgång till samma möjligheter som övriga boende i Halmstad.Asylmottagande och asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden. Personer som bor i ett asylboende har rätt till förskola och skola för barn och unga upp till 16 år.Vad gäller för sjukvård och tandvård för asylsökande?Vuxna har rätt till akut sjukvård och tandvård samt sådan vård som inte kan vänta (omfattar även mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning)Barn har rätt till fri hälso- och sjukvård fram till den dag man fyller 20 år och fri tandvård fram till den dag man fyller 19 år. Det är samma regler som för alla barn och unga i Halland.