Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anmälningsplikt för dig som möter barn i ditt arbete

Vi har ett gemensamt ansvar att alla barn får växa upp under trygga förhållanden. De som har bäst möjlighet att upptäcka om ett barn far illa är de vuxna som möter dem i vardagen. För barn och unga som behöver skydd och stöd behövs samarbete mellan förskola, skola, hälso- och sjukvård, polis, och socialtjänst.

 • Vad betyder det att ett barn far illa?


  Det finns många situationer och företeelser som gör att ett barn far illa. Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, eller att man lever i en familj där de vuxna bråkar och slåss. Barnet kanske får för lite mat, bär trasiga kläder eller ofta är lämnad ensam. Här måste vuxenvärlden ingripa.Barn och ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.Anmälningsplikten gäller för barn upp till 18 år. Socialtjänsten kan även utreda unga mellan 18-20 år i enlighet med tvångslagstiftningen LVU. Vid en anmälan gällande dessa barn måste hänsyn tas till sekretesslagstiftningen.
 • Anmäl alltid!


  Ibland kan det kännas svårt som anmälare att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras eller inte. Men det är inte anmälarens, utan socialtjänstens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation. När det råder osäkerhet om en anmälans ska göras, kan situationen diskuteras med en socialsekreterare på mottagningsenheten. Man behöver då inte röja barnets identitet.Skyldigheten att anmäla gäller även om du vet att en annan myndighet har gjort en anmälan, eller att det redan pågår en utredning eller insats. Varje anmälan som görs kan vara en viktig pusselbit för att ge en samlad bild av barnets förhållanden.

 • Vilka har anmälningsplikt?


  Anmälningsskyldighet regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1§ första stycket. De som är skyldiga att genast anmäla kännedom eller misstanke om att ett barn far illa är:
  • myndigheter vars verksamhet berör barn och unga
  • andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården
  • verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet med uppgifter som berör barn och unga. 
  Exempel på verksamheter som har anmälningsplikt är: Skola, förskola, polis, vuxen- och barnspykiatriska kliniker och tandvården.Anmälningsplikten är personlig, vilket innebär att den som får information som föranleder en misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, har ett personligt ansvar att anmälan görs.
 • När och hur kontaktar jag socialtjänsten?


  De som omfattas av skyldighet att anmäla ska genast anmäla till mottagningsenheten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. En sådan anmälan kan inte vara anonym. Berätta för föräldrarna att du tagit kontakt med socialtjänsten eftersom du tror att de behöver stöd (om det inte gäller misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp, se nedan). Att göra en anmälan kan vara svårt och anmälaren behöver ofta stöd i sitt beslut. Varje arbetsplats bör ha rutiner för hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vem som ansvarar för att skriva under anmälan. Ofta görs detta i samråd med närmsta chef.Skicka in en skriftlig anmälanPDF även om du har haft en muntlig kontakt. En skriftlig anmälan är ett bra underlag för det kommande beslutsfattandet, såväl som när socialtjänsten pratar med familjen.Använd blanketten och skicka den till: Mottagningsenheten, Box 230, 301 06 Halmstad Eller faxa den till 035-156494.Arbetar du inom Halmstads kommun, inom skolan, barnomsorgen eller socialtjänsten gå till intranet.halmstad.selänk till annan webbplats och sök orosanmälan.Är du osäker eller vill få rådgivning är du välkommen att ringa mottagningsenheten på telefon 035-13 78 88. De kan också handleda dig i hur du kan berätta för föräldrarna att en anmälan har gjorts och hur du kan ge vidare stöd.

 • Misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp


  Vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp, ring genast socialtjänsten utan att berätta något för föräldrarna. Vid särskilt allvarliga brott behöver socialtjänsten överväga om en polisanmälan ska göras. I de ärendena kan arbetet försvåras om vårdnadshavarna är informerade att en anmälan ska göras/har gjorts.  
 • Vad händer när jag gör en anmälan?


  När socialtjänsten får misstanke om att ett barn eller ungdom på något sätt far illa tar de snabbt kontakt med vårdnadshavarna, och i vissa fall även barnet. Därefter beslutar de om en utredning ska inledas. En utredning har alltid barnets behov i centrum.En utredning innebär att man tar reda på hur barnet har det hemma, i skolan och på fritiden. Socialtjänsten pratar med barnet, föräldrarna, förskolepersonal, lärare och andra personer i barnets omgivning. De som har anmälningsskyldighet är också skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten vid en utredning. När utredningen är klar görs en bedömning om familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Utredningen får enligt socialtjänstlagen inte ta mer är fyra månader.Ibland kan man som anmälare uppleva att man inte får veta vad som händer när man gjort en anmälan. Socialtjänsten strävar efter att återkoppla vad som händer, men utan att bryta mot sekretesslagstiftningen. Sekretessen kan endast brytas om den enskilde godkänt detta. Socialtjänsten får dock informera den som har gjort anmälan, om denne omfattas av anmälningsskyldigheten, om en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.
 • Stöd till familjer


  Ibland händer det att en familj behöver stöd för att klara vardagen, utan att barnet bedöms fara illa. Socialtjänsten erbjuder stöd och rådgivning som du kan informera föräldrarna om utan att göra en anmälan.