1. Fil/dokument A von Björnmarcks donationsfond

  Till stadens hantverksångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår (1866).

 2. Fil/dokument Albert Löfströms donationsfond

  Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom

 3. Fil/dokument Annie och Oskar Perssons donationsfond

  Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961).

 4. Fil/dokument Apelstamska donations­fonden

  För staden Halmstads förskönande. För stadens utveckling tjänliga och dess invånare allmännyttiga inrättningar, som inte skall betalas med

 5. Fil/dokument Artur och Helga Johanssons donationsfond

  För att glädja gamla arbetsamma människor inom Söndrums församling, skall räntan årligen utdelas vid jultiden (1981). Ansök om pengar från

 6. Fil/dokument Axel och Ragnhild Westmans donationsfond

  Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt

 7. Fil/dokument Christina och Petronella Petterssons minnesfond

  Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Ansök om

 8. Fil/dokument Daniel Delliens minne

  Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller

 9. Fil/dokument Dr C M Petris donation till staty av Karl XI

  Grundplåt till staty av konung Karl XI (1916). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla stiftelser Sökord Målgrupp: Alla invånare Syfte:

 10. Fil/dokument Dr C M Petris donationsfond

  Understöd åt familjer – främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn – som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916).

 11. Fil/dokument Erik och Jenny Hultquists donationsfond

  Fondens avkastning, sedan minst en tiondel lagt till kapitalet, delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på

 12. Fil/dokument Ernst Broderssons donationsfond

  Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för så kallade pauvres

 13. Fil/dokument Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs

  Bidrag till hyra för äldre behövande (pauvres honteux*), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af

 14. Fil/dokument Fritz Gyllensvärds donationsfond

  Underlätta byggandet av en teater och i någon mån trygga dess drift (1945). Utdelning ur stiftelsen har skett i form av förlustbidrag till

 15. Fil/dokument G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne

  Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun,

 16. Fil/dokument Gunnar Erikssons donationsfond

  Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn,

 17. Fil/dokument Gunnar Larssons, Dalaberg, fond

  Till fem skötsamma personer inom Söndrums nuvarande församling (1972). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla stiftelser Sökord Målgrupp:

 18. Fil/dokument Gustav E Falcks donationsfond

  Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux*. Styrelsen har dock rätt att

 19. Fil/dokument Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn

  Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för barn och ungdom inom Halmstads kommun, eller med anknytning till området som står

 20. Fil/dokument Gustav Söderberg

  Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt

 21. Fil/dokument Gustav och Helny Berndtssons donationsfond

  Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Oskarströms sjukhem (1977). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla stiftelser

 22. Fil/dokument Halmstads Kallvattenkurs understödsfond

  Till fribad åt fattiga, behövande besökare (1873). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla stiftelser Sökord Målgrupp: Personer med låg

 23. Fil/dokument Halmstads Sparbanks fond

  Till inrättande av en yrkesslöjdskola oberoende av slöjdundervisningen i folkskolan (1892). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla

 24. Fil/dokument Halmstads gymnasieskolors samfond

  Till stipendium för: fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till

 25. Fil/dokument Handlare Birger Larssons fond

  Vid jul- och nyårstid göra det extra festligt och högtidligt för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge (1990). Ansök om pengar från

 26. Fil/dokument Hilda och Axel Grönqvist

  Uppförande av bostäder åt obemedlade eller mindre bemedlade personer som under minst 15 år varit mantalsskrivna i Halmstad utan att ha

 27. Fil/dokument Ingegerd Svenssons donationsfond

  Till den kvinnliga elev i Lyngåkraskolans fjärdeklass som visat prov på den bästa kamratandan (1964). Ansök om pengar från stiftelsen Visa

 28. Fil/dokument J A Hjelmströms donation (Hamn­direktionens fond)

  Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla stiftelser Sökord

 29. Fil/dokument J H Petterssons donationsfond

  Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel* (1941). * Vandel betyder "levnadssätt"

 30. Fil/dokument Janne och Aurelia Nilsson

  Ett hem för pauvres honteux (1938)*. * En tidigare rik person som blivit fattig. Stiftelsen äger och har ägt fastigheter: Batteriet 19 och

 31. Fil/dokument Johan Carlssons donationsfond

  Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller

 32. Fil/dokument Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn

  Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande funktionsnedsatta och epileptiska barnen i första hand inom Abild

 33. Fil/dokument KF:s Jubileumsfond

  Fond för inköp av konst för smyckande av kommunens lokaler (1962). Bildad vid firandet av kommunfullmäktiges 100-årsjubileum 8 december 1962

 34. Fil/dokument Karl Oskar Larssons donationsfond

  Kvarlåtenskapen skall tillfalla ålderdomshemmet Vidablick, Oskarström (1981). Stiftelsens disponibla medel brukar användas till inköp av

 35. Fil/dokument Knut Bengtssons donationsfond

  Extra förplägnad för pensionärerna på Soldalens ålderdomshem, Söndrum (1981). Ansök om pengar från stiftelsen Visa alla stiftelser Sökord

 36. Fil/dokument Larssonska stipendiefonden

  Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor

 37. Fil/dokument Leonard Boströms donationsfond

  Avkastningen på kvarlåtenskapen skall användas till trivselbefrämjande åtgärder för de boende på Åleds servicecenter. Om verksamheten vid

 38. Fil/dokument Ludvig Danströms donationsfond

  Var tionde år användas till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kommunen äger laglig

 39. Fil/dokument Onämnd Givares Galgbergsfond

  Anläggningar eller byggnader till försköning av Galgberget, utveckling av flora och fauna, befrämja besökares trivsel och bekvämlighet.

 40. Fil/dokument Oscar och Ina Larssons donationsfond

  Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt.

 41. Fil/dokument Otto Bengtssons donationsfond

  Stadens förskönande genom planteringar och parkanläggningar. Understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlande nöjen såsom

 42. Fil/dokument Peter von Möllers donationsfond

  Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux*, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904). * En tidigare rik person som

 43. Fil/dokument Petter Bengtssons hjälpfond

  För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Ansök om pengar

 44. Fil/dokument Samfond för Halmstads grundskolor

  Till stipendium för: Fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till

 45. Fil/dokument Samfond för social hjälpverksamhet

  För utdelning såsom understöd – dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom

 46. Fil/dokument Samfond till förmån för barn och ungdom

  Främjande av barns och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, bidrag till utrustning av ungdomsgårdar eller ungdomsorganisationers

 47. Fil/dokument Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem

  Trivselbefrämjande åtgärder för de pensionärer som är intagna på kommunens ålderdomshem. Utdelningen från stiftelsen har skett för inköp av

 48. Fil/dokument Sigrid Kanths minnesfond

  Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1938).

 49. Fil/dokument Spritbolagets gåvofond

  Till egendomens (Norre Katt) försköning och andra bekvämligheter till dem som besöker stället (1905). 2013 bidrog utdelningen till att

 50. Fil/dokument Syskonen Johanssons donationsfond

  Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon

 51. Fil/dokument Syster Hilda Johanssons donationsfond

  Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Ansök om pengar från

 52. Fil/dokument Walter Raquettes donationsfond

  Till förmån för barn och ungdom från Halmstads kommun, företrädesvis för: främjande av deras fritids- och rekreationsverksamhet utrustning