• Halmstads webbplatser

Skilsmässa och separation

Ska ni skiljas och har barn under 18 år? Då kan ni få stöd av kommunen för att skiljas på ett så bra sätt som möjligt för barnens skull. Du kan till exempel få råd- och stödsamtal och hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Som kommuninvånare har du även tillgång till digitalt stöd och gruppverksamhet för dina barn.

En separation innebär för de flesta en stor sorg och ett misslyckande. Man har en gång älskat varandra och haft förhoppningar om ett gemensamt liv. Separationen kan framkalla en krisreaktion. Om ni inte kommer vidare utan fastnar i konflikter är det inte bra för barnen, särskilt om det pågår under en längre tid.

Ansöka om skilsmässa

Du ansöker om skilsmässa hos Tingsrätten.

Digitalt stöd – "Samarbete efter skilsmässa"

Med det digitala verktyget "Samarbete efter skilsmässa" (SES) kan du som invånare i Halmstads kommun få kostnadsfri hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär. SES är till dig som önskar:

  • Att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner.
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte.
  • Kunskap och verktyg som bygger på forskning.
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta.

När du skapar ett konto, uppge att du är folkbokförd i Halmstads kommun för att få tillgång till tjänsten.

Samarbete efter skilsmässa

Gruppverksamhet för barn

Barn till föräldrar som ska eller har separerat kan få stöd av kommunens gruppverksamhet Skilda Världar.

Har du praktiska frågor om separation?

Har du som förälder praktiska frågor om skilsmässa och separation kan du boka ett råd- och stödsamtal med familjerätten.

Ansök om råd- och stödsamtal

Har du funderingar kring relationen mellan er vuxna kan du kontakta familjerådgivningen.

Vårdnad, boende och umgänge

Att komma överens är ett föräldraansvar. Ni ska lyssna på barnen, men barnen ska inte behöva ta beslutet att välja bort någon av sina föräldrar.

Det är viktigt för de flesta barn att träffa och ha en bra relation med båda sina föräldrar. Ett undantag är när någon förälder skadar sitt barn på något sätt. Då behöver barnet skyddas.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad. Ni som föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket Länk till annan webbplats., om det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Avtal mellan föräldrar om boende, vårdnad och umgänge

Föräldrar kan upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.

För att kunna upprätta ett avtal krävs det att:

  • Ni som föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
  • Ni har full insikt i innebörden av avtalet.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.

Kommunen meddelar Skatteverket vad ni avtalat om vårdnaden.

Boka tid för hjälp med avtal

Samarbetssamtal för att få hjälp med att komma överens

Om ni har svårt att komma överens om barnen, kan ni gå på samarbetssamtal hos familjerättsenheten. Där får ni hjälp att samarbeta utifrån barnets bästa, ta gemensamt ansvar och undvika en påfrestande tvist.

Samtalen fokuserar på föräldraskapet och samarbetet kring barnen, framförallt frågor kring barns boende, umgänge och vårdnad.

Gäller konflikten eller svårigheterna främst vuxenrelationen kan ni istället vända er till familjerådgivningen.

Samtalen registreras och journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess.

Ansök om tid för samarbetssamtal

Vårdnadstvist när föräldrarna inte är överens

Kan ni inte komma överens kan du lämna in en stämningsansökan mot den andre föräldern hos tingsrätten.

Informationssamtal nödvändigt före tingsrätten

Innan frågan om vårdnad, boende och umgänge kan avgöras i tingsrätten är det numera lag på att delta i ett informationssamtal. Det sker hos kommunen där barnet är folkbokfört, hos familjerätten. Under samtalet får ni information om:

  • Hur den rättsliga processen går till vid en vårdnadstvist.
  • Hur en vårdnadstvist kan påverka barnen. En process i tingsrätten tar minst ett halvår, oftast mer än ett år. Det är en lång tid för barnet att leva i ovisshet.
  • Vilket stöd ni kan få för att kunna göra överenskommelser och undvika en rättslig process.

Samtalet hålls gemensamt om det inte finns särskilda skäl att ha dem enskilt. Ni kommer att få ett intyg på genomfört samtal.

Ansök om tid för informationssamtal

Hjälp att komma överens

Ett beslut i tingsrätten kan leda till missnöje och en ny vårdnadstvist. För att undvika det, erbjuder tingsrätten och kommunen metoden Konflikt och försoning Länk till annan webbplats.. Ni får då hjälp att komma överens och kan därmed slippa en vårdnadstvist.

Utbildningar

Kommunen erbjuder en utbildning för separerade föräldrar kallad "BiFF – Barn i Föräldrars Fokus". Du kan även gå en digital kurs om privatekonomi vid separation.

Vanliga frågor och svar

Om ni inte är överens i frågorna nedan, kan ni komma till familjerättsenheten för samarbetssamtal.

Barnen bor med mig och nu vill den andre föräldern ha umgänge varje dag. Måste jag ställa upp på det?

Rätten till umgänge bygger på barnets rätt och inte föräldrarnas. Du behöver inte ställa upp på att den andre föräldern kommer när som helst. Försök göra en överenskommelse om hur det ska se ut, med utgångspunkt från vad som är bäst för barnet.

Mitt barn har fyllt tolv år. Får barnet själv bestämma var hen ska bo?

Nej, var barnet ska bo är alltid en fråga för vuxna. Kan inte föräldrarna komma överens avgörs detta av domstol. Vad barnet vill får större betydelse med stigande ålder och mognad, men det är ändå de vuxna som avgör.

Är det bra för barn att flytta fram och tillbaka mellan föräldrarna?

Ja, om föräldrarna har ett bra samarbete och bor ganska nära varandra. De allra flesta barn mår bra av att ha tillgång till båda sina föräldrar även i vardagen. Ett undantag är när någon förälder skadar sitt barn på något sätt. Då behöver barnet skyddas.

Vårt barn bor hos mig men vi har gemensam vårdnad. Kan jag flytta vart jag vill med barnet?

Vill du flytta så långt bort att det påverkar barnets kontakt med den andre föräldern är det ett beslut som ni måste prata om och hitta lösningar på tillsammans. För att barnet ska folkbokföras på ny adress krävs båda föräldrarnas underskrift.

Kontakta familjerättsenheten

Telefon och e-postadress
Kontakta kommunen

Besöksadress
Ernst Wigforss plats 5, Halmstad

Postadress
Familjerättsenheten, box 230, 301 06 Halmstad