Skilsmässa och separation

Ska ni skiljas och har barn under 18 år? Då kan ni få stöd av kommunen för att skiljas på ett så bra sätt som möjligt för barnens skull.

Ansöka om skilsmässa

Du ansöker om skilsmässa hos Tingsrätten.

Stöd från kommunen

En separation innebär för de flesta en stor sorg och ett misslyckande. Man har en gång älskat varandra och haft förhoppningar om ett gemensamt liv. Separationen kan framkalla en krisreaktion. Om ni inte kommer vidare utan fastnar i konflikter är det inte bra för barnen, särskilt om det pågår under en längre tid.

Stöd till barnen

Barn till föräldrar som ska eller har separerat kan få stöd av gruppverksamheten Skilda Världar.

Vårdnad, boende och umgänge

Att komma överens är ett föräldraansvar. Ni ska lyssna på barnen men barnen ska inte behöva ta beslutet att välja bort någon av sina föräldrar.

Det är viktigt för de flesta barn att träffa och ha en bra relation med båda sina föräldrar. Ett undantag är när någon förälder skadar sitt barn på något sätt. Då behöver barnet skyddas.

Om ni är överens om vårdnad av barnen, boendet och när och hur barn och föräldrar ska träffas, kan ni få hjälp av familjerättsenheten med att skriva ett avtal kring detta. Du kommer i kontakt med familjerättsenheten genom att kontakta kommunen.

Samarbetssamtal för att få hjälp med att komma överens

Om ni har svårt att komma överens om barnen, kan ni gå på samarbetssamtal hos familjerättsenheten. Där får ni hjälp att samarbeta utifrån barnets bästa, ta gemensamt ansvar och undvika en påfrestande tvist.

Samtalen fokuserar på föräldraskapet och samarbetet kring barnen, framförallt frågor kring barns boende, umgänge och vårdnad.

Gäller konflikten eller svårigheterna främst vuxenrelationen kan ni istället vända er till familjerådgivningen.

Samtalen registreras och journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess.

Ansök om tid för samarbetssamtal

När föräldrar inte är överens

Kan ni inte komma överens kan du lämna in en stämningsansökan mot den andre föräldern hos tingsrätten. Men innan frågan om vårdnad, boende och umgänge kan avgöras i tingsrätten är numera lag på att genomföra ett informationssamtal Länk till annan webbplats. på kommunen.

Informationssamtal nödvändigt före tingsrätten

Samtalet genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge. Samtalet sker hos familjerätten och syftar till att ge information om den rättsliga processen och dess påverkan på barn, och om möjligheten att få stöd för att kunna göra överenskommelser och på det sättet undvika en rättslig process. En process i tingsrätten tar minst ett halvår, oftast mer än ett år. Det är en lång tid för barnet att leva i ovisshet.

  • Samtalen hålls gemensamt om inte särskilda skäl finns till enskilda samtal.
  • Samtalet erbjuds i den kommun där barnet är folkbokfört.
  • Samtalet ska erbjudas så snart som möjligt inom fyra veckor. Om erbjuden tid avböjs av någon av föräldrarna räknas ändå tidsfristen som uppfylld. Undantag från fyraveckorsregeln kan förekomma.
  • Intyg på genomfört samtal ges.

Familjerätten erbjuder informationssamtal enligt ”Lagen 2021:530 om informationssamtal”. Från och med 1 mars 2022 har domstolen rätt att kräva att föräldrar deltagit i ett informationssamtal innan en stämningsansökan lämnas in till dem.

Ett beslut i tingsrätten kan leda till missnöje och en ny vårdnadstvist. För att undvika det, erbjuder tingsrätten och kommunen metoden Konflikt och försoning Länk till annan webbplats.. Ni får då hjälp att komma överens och kan därmed slippa en vårdnadstvist.

Utbildningar

Kommunen erbjuder en utbildning för separerade föräldrar kallad "BiFF – Barn i Föräldrars Fokus". Du kan även gå en digital kurs om privatekonomi vid separation.

Vanliga frågor och svar

Om ni inte är överens i frågorna nedan, kan ni komma till familjerättsenheten för samarbetssamtal.

Barnen bor med mig och nu vill den andre föräldern ha umgänge varje dag. Måste jag ställa upp på det?

Rätten till umgänge bygger på barnets rätt och inte föräldrarnas. Du behöver inte ställa upp på att den andre föräldern kommer när som helst utan försök att göra en överenskommelse om hur det ska se ut med utgångspunkt från vad som är bäst för barnet.

Mitt barn har fyllt tolv år. Får barnet själv bestämma var hen ska bo?

Nej, var barnet ska bo är alltid en fråga för vuxna. Kan inte föräldrarna komma överens avgörs detta av domstol. Vad barnet vill får större betydelse med stigande ålder och mognad, men det är ändå de vuxna som avgör.

Är det bra för barn att flytta fram och tillbaka mellan föräldrarna?

Ja, om föräldrarna har ett bra samarbete och bor ganska nära varandra. De allra flesta barn mår bra av att ha tillgång till båda sina föräldrar även i vardagen. Ett undantag är när någon förälder skadar sitt barn på något sätt. Då behöver barnet skyddas.

Vårt barn bor hos mig men vi har gemensam vårdnad. Kan jag flytta vart jag vill med barnet?

Vill du flytta så långt bort att det påverkar barnets kontakt med den andre föräldern är det ett beslut som ni måste prata om och hitta lösningar på tillsammans. För att barnet ska folkbokföras på ny adress krävs båda föräldrarnas underskrift.

Kontakta familjerättsenheten

Telefon och e-postadress
Kontakta kommunen

Besöksadress
Ernst Wigforss plats 5, Halmstad

Postadress
Familjerättsenheten, box 230, 301 06 Halmstad