• Halmstads webbplatser

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet som du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

En adoption kan enligt svensk lag aldrig upphävas.

För att få adoptera måste du:

  • ha fyllt 18 år när du ansöker
  • vara sambo, gift eller registrerad partner om du vill adoptera tillsammans med någon annan.

Det finns ingen övre åldersgräns för vem som får adoptera. Ålder och åldersskillnad mellan dig och adoptivbarnet ingår dock i utredningen om ifall du är lämplig som adoptivförälder.

Adoptera ett barn inom Sverige

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från Tingsrätten. Det kan till exempel vara en makes barn, ett barn du är släkt med eller ett barn du tar hand om som familjehemsförälder.

Ansök om adoption inom Sverige

Adoptera ett barn från ett annat land

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har information om internationell adoption:

För att få adoptera ett barn från ett annat land, ska du först gå en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Under föräldrautbildningen får du kunskap om vad det innebär att vara en adoptivfamilj och vilka behov barnet har.

När du gått utbildningen kan du ansöka hos kommunen om medgivande att få adoptera. Använd blanketten från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd:

Ansök om medgivande för internationell adoption

När du har skickat in din ansökan

Familjerättsenheten kommer att göra en utredning för att se att du är lämplig som adoptivförälder. Utredningen påbörjas inom tre veckor och tar mellan två och tre månader. Under utredningen undersöker familjerättsenheten:

  • Motiv till adoption
  • Föräldraförmåga
  • Kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov
  • Hälsa, ålder, personliga egenskaper och förmåga till samspel
  • Parförhållandet (för sökande par) och tidigare förhållanden
  • Socialt nätverk
  • Ditt deltagande i föräldrautbildning

När utredningen är klar och du har fått ett medgivande, blir du som blivande adoptivförälder presenterad för de utländska myndigheterna. Det är dessa myndigheter som ansvarar för att välja familj till barnet.

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Du skickar ditt överklagande till socialförvaltningen i kommunen. Om din handläggare inte ändrar beslutet, avgörs ärendet av Förvaltningsrätten i Göteborg. Mer information om hur du gör finns i beslutet.