Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Före olyckan

Den enskildes ansvar   

Den som äger en byggnad eller fastighet är skyldig att förebygga olyckor som t.ex. bränder och översvämning. Detta kan innebära krav att skaffa skälig utrustning som t.ex. brandvarnare i alla bostäder och handbrandsläckare i många verksamheter. Ägare av byggnader där det kan bli stora konsekvenser av en brand ska arbeta med systematiskt brandskyddsarbete.

Kommunens ansvar

Det mesta arbetet inom området skydd mot olyckor ägnar kommunen åt att arbeta i skedet innan en olycka inträffar.

Enligt "Lagen om skydd mot olyckor"länk till annan webbplats har kommunen ansvar för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Kommunen ska också verka för att andra olyckor inte ska inträffa. Räddningstjänsten arbetar t.ex. för att förebygga olyckor genom att erbjuda utbildning för både vuxna och barn i brandskydd. Även tillsyn över brandskyddet i verksamheter som skolor, vårdinrättningar, större industrier, publika lokaler m.fl. sköts av Räddningstjänsten. Ansvar för sotning och brandskyddskontroller av eldstäder ligger även hos Räddningstjänsten. En viktig del av arbetet är också delaktighet i kommunens arbete med översikts- och detaljplanering samt vid bygglovshantering.

Räddningstjänsten ägnar mycket tid åt att klara av att hantera en olycka på bästa sätt då den inträffar. Detta görs genom att utbilda och öva brandmän och befäl samt att jobba med insatsplanering för olika olyckor.

Uppslagen lagbok
Enligt "Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap"länk till annan webbplats har kommunen ansvar för att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer.

Exempel på vad Stadskontoret arbetar med för att minska sårbarheten och öka hanteringsförmågan är att göra en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysPDF. Denna analys ligger till grund för "Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckorPDF".

Under en kris har kommunen en central krisstab som arbetar kommunövergripande och är stab åt kommunchefen. På alla kommunens förvaltningar och bolag finns liknande staber som jobbar med händelser som berör respektive förvaltning/bolag.