Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag på nybygge av hyresrätter och en förskola i Oskarström, samfinansiering för ombyggnad av Brogatan och planer på bostadsrätter i Nyhem. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, KSU, består av sju ledamöter och träffas varannan tisdag. Utskottet behandlar frågor om bland annat översiktsplaner, detaljplaner och den fysiska utbyggnaden av Halmstads kommun. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Nya bostäder och småindustri vid Snöstorp idrottsplats ska utredas


Nya bostäder och småindustri på Snöstorps idrottsplats ska nu prövas i ett planprogram och efterföljande detaljplan. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet på dagens möte.

Idrottsverksamheten på Snöstorps idrottsplats kommer inom kort att flytta till den nybyggda idrottsanläggningen på Skedalahed. Därmed frigörs ytor som är väl lämpade för en utveckling av Snöstorp med nya bostäder.

I väster gränsar Snöstorps IP till en tomt där företaget Eleiko Sport AB bedriver verksamhet. Företaget som tillverkar och säljer gym- och tyngdlyftningsutrustning samt bedriver utbildning inom detta område har önskat att få expandera och man ska därför undersöka om det kan vara möjligt på den aktuella platsen. Bland annat ska man utreda eventuella störningar från industriverksamhen samt åtgärder för att i så fall minimera dessa.

När det gäller bostadsbebyggelse i Snöstorp har möjligheterna att komplettera med ytterligare bebyggelse länge varit begränsade då stadsdelen i princip varit färdigutbyggd. Bostadsutbudet i Snöstorp består till större delen av villor medan det är brist på hyreslägenheter och mindre bostäder.

– Planeringen innebär både en positiv företagsutveckling och ett utökat bostadsbyggande i Snöstorp, säger första vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M).

För att hitta en så bra lösning som möjligt på hur området kan bebyggas föreslår samhällsbyggnadskontoret att planprogrammet ska ligga till grund för en så kallad markanvisningstävling. Tävlingsbidragen bör redovisa hur området kan bebyggas med billiga bostäder i form av mindre, radhus i en till två våningar samt fullt tillgängliga hyreslägenheter på första plan.

Ett steg närmre ombyggnad av Brogatan


På sitt möte idag beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna ett medfinansieringsavtal med ytterligare två av fastighetsägarna på Brogatan. Ännu ett steg mot den planerade ombyggnationen av Brogatan är därmed taget. Ombyggnation bygger nämligen på att de totalt tjugo fastighetsägarna och kommunen tillsammans bekostar den sträcka av Brogatan som går mellan Hamngatan och Karl XI:s väg. Avtalet innebär att fastighetsägarna Pingstförsamlingen i Halmstad ska bidra med 141 000 kronor och fastighetsbolaget Torghörnan i Halmstad AB med 344 000 kronor.

– Det finns ett stort behov av att bygga om Brogatan för att öka attraktiviteten i stadskärnan, trafiksäkerheten och tillgängligheten. Detta är något som såväl fastighetsägare som kommuninvånare kommer att ha nytta av och därför tycker jag att det är glädjande att fastighetsägarna är med och finansierar, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

– Det är glädjande att fastighetsägarna är beredda att dela det ekonomiska ansvaret med kommunen för att få till en nödvändig uppgradering av Brogatan, säger samhällsbyggnadsutskottets första vice ordförande, Johan Rydén (M).

Planer på förskola och bostäder i Oskarström


Nybyggda hyresrätter och en ny förskola kan komma att byggas i Oskarström enligt två olika förslag som samhällsbyggnadsutskottet godkände på sitt möte idag.

Hyresrätterna kommer troligtvis att uppföras som senior- eller trygghetsboenden och HFAB som är entreprenör och som kommer att genomföra byggnationen får betala lite knappt 150 000 kronor för marken där de tre lägenheterna kommer att byggas.

Innan förskolan kan bli verklighet behöver detaljplanen för det område där förskolan planeras, göras om och det första steget i detaljplanearbetet som inleddes i januari förra året är nu klart. Det innebär att förslaget nu ska ut på samråd och att det finns tillfälle att tycka till om planerna.

Området där förskolan planeras ligger i Oskarströms centrala delar på östra sidan av Nissan. Området gränsar i norr till Östra Infarten, en av samhällets huvudgator. I väster och öster avgränsas planområdet av Armégatan respektive Esperedsvägen och i sydväst av Brogatan.

– Utvecklingen av Oskarström pågår och i Femklöverns budgetförslag finns ytterligare satsningar på Oskarström. Det i kombination med det utvecklingsprogram för Oskarström som kommunen genomför — Framtid Oskarström, gör att jag ser väldigt ljust på tillväxten och utvecklingen i samhället som helhet, säger samhällsbyggnadsutskottet ordförande, Henrik Oretorp (C).

Bostadsrätter på Nyhem planeras


30-45 lägenheter i bostadsrättsform kan bli verklighet på Nyhem enligt ett förslag till avtal mellan entreprenören och kommunen som samhällsbyggnadsutskottet godkände på sitt sammanträde idag.

Innan byggnationen kan påbörjas behöver detaljplanen för området dock göras om och marken kommer att behöva saneras i samband med att byggnationen sker.

– Det är glädjande att företaget vill bygga bostadsrätter. Det är ett av Femklöverns mål att det ska bli mer bostadsrätter i de östra delarna av kommunen och Nyhem är idag ett område som präglas av mycket hyresrätter, säger samhällsbyggnadsutskottesordförande, Henrik Oretorp (C).

Bostäder vid Slottsmöllans gamla tegelbruk


Samhällsbyggnadsutskottet avslog idag ett förslag till detaljplan för Slottsmöllans industriområde eftersom det inte ansågs säkerställa det allmännas intresse i form av allmänhetens tillträde till Slottsmöllebroarna, gång- och cykelvägen längs Nissan samt möjligheten att använda vägen till idrottsområdet via Slottsmöllans industriområde.

Samtidigt beslutades att en ny detaljplan, med inriktning på enbart bostäder ska upprättas för tomten Slottsmöllans Tegelbruk. Dessutom godkände samhällsbyggnadsutskottet ett förslag till avtal mellan kommunen och den entreprenör som initierat detaljplaneläggningen. I avtalet klargörs bland annat att de båda parterna har kommit överens om att entreprenören ska betala kostnaden för kommunens arbete med detaljplanen samt ska ordna med rivningslov för de byggnader som nu finns på tomten.

Tomt i Villshärad ska prövas för camping


En tomt i Villshärad där Bengts camping bedriver verksamhet ska detaljplaneläggas. Idag godkände samhällsbyggnadsutskottet ett förslag till avtal mellan kommunen och Clas-Erik Kristiansson samt AB Bengts Camping för området

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för campingändamål i enlighet med översiktsplanen. I detaljplanen kan även prövas om en del av området kan användas för permanenta byggnader eller permanent uppställda husvagnar. Kostnaderna för kommunens detaljplanearbete och de utredningar som behöver göras ska bekostas av Clas-Erik Kristiansson och AB Bengts Camping.

– Detaljplanen kommer att möjliggöra en fortsatt uppskattad campingverksamhet i Villshärad, säger samhällsbyggnadsutskottets första vice ordförande, Johan Rydén (M).

Nya sophämtningsställen på Penngränd


Från och med den första augusti i år kommer fastighetsägarna i bostadsområdet Penngränd få nya hämtningsställen för sina sopkärl. Sopkärlen ska nu ställas vid respektive radhus tomtgräns mot gatan. Cirka fyrtio fastighetsägare berörs av beslutet.

Beslutet grundar sig i att Arbetsmiljöverket har förbjudit kommunens energibolag HEM som genomför sophämtningen i Halmstad att dels backa sophämtningsfordonen i bostadsområdet, dels hämta och dra sopkärl mer än femtio meter från sopbilen. HEM har begärt omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut men fått nej från verket.

– Jag tycker det är olyckligt att den här situationen inte har kunnat lösas på ett enkelt sätt. I framtagandet av ny avfallsplan, som pågår och ska antas 2013, tittar vi rent generellt på hur framtida lösningar kan se ut, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Kommunstyrelsen tar slutgiltigt beslut i frågan.

För mer information kontakta:


Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08