Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Nya bostäder i Gullbrandstorp och Särdal samt utvecklingsplaner för Tylösand. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, KSU, består av sju ledamöter och träffas varannan tisdag. Utskottet behandlar frågor om bland annat översiktsplaner, detaljplaner och den fysiska utbyggnaden av Halmstads kommun. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Snart klart för nya bostäder i Gullbrandstorp


70-80 tomter för småhus kan bli verklighet i Gullbrandstorp om kommunfullmäktige likt samhällsbyggnadsutskottet i dag, godkänner en detaljplan för ett område i norra delarna av Gullbrandstorp.

Bebyggelsen i området kommer enligt skissförslagatt vara småhus i grupper spridda över den kuperade terrängen. Förslaget innebär också att utbyggnaden sker successivt och anpassas till skolans kapacitet och utbyggnaden av kommunalt VA.

– När vi antar den här planen skapas möjligheter för fler att flytta till Gullbrandstorp och det är ett steg i arbetet med att förverkliga ambitionen att ge tätorterna möjlighet att växa, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Tyck till om hamnens utveckling


Nu ska detaljplaneförslaget för hamnområdet ut på samråd, vilket ger allmänhet och berörda möjlighet att lämna synpunkter om förslagets inriktning till utveckling av hamnen.

Förslaget gör det möjligt att bygga ut väg- och järnvägskommunikationerna samt den tekniska infrastrukturen i hamnen. Dessutom ska en tydligare gatustruktur bidra till att att det ska bli enklare att orientera sig i hamnområdet.
 
Planförslaget tydliggör även hur viktiga risk- och säkerhetsfrågor i området ska kunna hanteras och ger bättre underlag till att ta ställning till både hamnområdets och Östra strandens utveckling. Säkerhetsfrågorna berör exempelvis hur mark- och vattenförhållanden i området och de förorenade markområden som finns inom planområdet ska hanteras, samt hur dagvatten kan tas omhand eller renas innan det når havet.

– En ny detaljplan för hamnområdet är en viktig förutsättning för att hamnen ska kunna utvecklas. Jag tycker även att det är bra att vi genom den här planen kan säkerställa en effektiv och miljömässigt riktig användning av marken i hamnområdet, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

Tyck till om utvecklingen avTylösand


Nu får allmänheten möjlighet att tycka till om utvecklingen av Tylösand. På dagens sammanträde beslutade samhällsbyggnadsutskottet att ett planprogram över Tylösand ska ut på samråd.
 
Utskottet beslutade även att en detaljplan för en mindre del av området i planprogrammet, den plats där restaurang Salt ligger i dag, ska ut på samråd.

Syftet med planprogrammet över det större området är att utreda möjligheterna för att utöka service och aktiviteter i området och strandservice i anslutning till Tylösands havsbad, Tjuvahålan samt den allmänna parkeringsplatsen norr om Tyluddens fritidsby. Det finns även ett förslag om hotell- och konferensverksamhet norr om Tulltjänstemännens semesterhem i anslutning till Tjuvahålsvägen.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan över området, där restaurang Salt för närvarande är lokaliserad, är att utreda förutsättningarna för att det även fortsättningsvis ska kunna finnas en restaurang på platsen. Restaurang Salt har i flera år haft ett tillfälligt bygglov och delar av restaurangbyggnaden har förstörts i vinterstormar. Med hänsyn till det utsatta läget görs därmed bedömningen att detaljplanen behöver kompletteras med krav på stormsäkerhet samt minsta höjd för färdigt golv. Dessutom behöver parkeringsplatser och plats för återvinning utredas och klarläggas.

– Tylösand har ett starkt varumärke, men jag vill att området ska ses som en attraktiv mötesplats året runt både för Halmstadbor och för turister. För att det ska vara möjligt lrävs det att området tillåts utvecklas och kompletteras med ett större utbud av service och aktiviteter, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Planutredning om Särdal klar


Nu är planutredningen för Särdal klar och om kommunstyrelsen beslutar som utskottet, kommer utredningen att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen i området

Särdals speciella karaktär och förutsättningar har givits mycket tyngd i planförslaget. Det minskar i sin tur möjligheterna att bebygga området. Bland annat har utredningen tagit stor hänsyn till strandskydd, fornlämningsområden, landskapsbild, jordbruksmark, nyckelbiotopområden samt ängs- och betesmark.

Planutredningen föreslår dock ny fritidsbebyggelse med förbehåll om att den uppförs på ett sådant sätt att den smälter in i och anpassas efter de förutsättningar som finns i området. Fritidsbebyggelse anses också bättre än permanentbostäder eftersom den i högre utsträckning följer samma skala som den redan existerande bebyggelsen i området. I utredningen nämns också att fritidsbebyggelse även gynnar ett rörligt friluftsliv och turism.

– Planutredningen tillgodoser på ett bra sätt att Särdals olika särdrag i framtiden behålls och att tillskottet av fritidsbebyggelse går hand i hand med samhällets och medborgarnas intresse, säger samhällsbyggnadsutskottets vice orförande Johan Rydén (M).

Klart för ny idrottshall i Eldsberga


Idag gav samhällsbyggnadsutskottet klartecken för att bygga en ny idrottshall i Eldsberga. Efter samråd står det klart att idrottshallen kan placeras på Kommunalhusvägen mot Eldsbergaskolan.

– Äntligen kan nu en ny idrottshall bli verklighet i Eldsberga till stor gagn för både föreningslivet och skolans verksamhet, säger samhällsbyggnadsutskottets vice orförande Johan Rydén (M)

För mer information kontakta:


Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80