Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Fördjupad samverkan mellan Hallands hamnar, världsmästare i handikappgolf belönas med Halmstads kommuns hedersbevisning och kommunens näringslivsutredning fortskrider. Det var några av de ärenden som behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, KLU, består av sju ledamöter och träffas en gång i månaden. Utskottet behandlar frågor om bland annat ledning, styrning och uppföljning av planeringsdirektiven. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Fördjupad samverkan mellan Hallands hamnar


Kommunstyrelsens ledningsutskott ställde sig idag positiva till förslaget att fördjupa samverkan mellan Varbergs och Halmstads hamnar. Både Halmstads och Varbergs kommun har analyserat förutsättningarna för ett fördjupat samarbete mellan hamnbolagen. I det antagna förslaget äger båda kommunernas hamnbolag femtio procent vardera av ett service- och driftsbolag. I förslaget ingår även en gemensam VD. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

– Personligen tror jag på denna idé. Nu får fullmäktige göra ett principiellt ställningstagande om det fördjupade samarbetet. Ett slutgiltigt ställningstagande bedömer jag att vi ta i september, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M)

Kommunens löne- och personaladministration fortsatt i egen regi


Det blir ingen konkurrensutsättning av kommunens löne- och personaladministration. Det beslutade ledningsutskottet idag efter att ha fått ta del av resultatet från den förstudie som har gjorts i frågan.
 
Förstudiens slutsatser visar att nuläget präglas av mycket manuellt arbete och låg grad av IT-stöd. Nuvarande IT-stöd saknar viss automatik för hantering av kollektivavtalsbestämmelser,
arbetstidsavtal och Lagen om anställningsskydd (LAS). Det nuvarande lönekontoret får dock ett mycket gott betyg vid utvärdering av de tjänster som tillhandahålls.
 
Studien presenterar tre alternativ: fortsatt egen regi av administrationen, hög grad av köpt tjänst och låg grad av köpt tjänst. Oavsett vilket alternativ man väljer finns möjlighet till effektivisering.

En förutsättning för samtliga tre alternativ är att IT-stödet för löne- och personaladministration förbättras. Alternativet att bedriva verksamheten i fortsatt egen regi beräknas ge störst kostnadsbesparing efter fullt genomförande av effektiviseringar samt bättre IT-stöd.

– Förstudien visar en stor potential till kostnadseffektivisering i den egna regin. Därför har vi idag beslutat att ge stadskontoret i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att effektivisera lönehanteringen, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Kommunens näringslivsutredning fortsätter


En tillstånds- och etableringslots i rådhusets entré kan bli verklighet om även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige precis som ledningsutskottet godkänner utredningens förslag till åtgärder. Det och ett antal andra förslag är resultatet av en omfattande översyn av kommunens näringslivsarbete som syftat till att ta fram förslag som ska utveckla kommunens kontakt med näringslivet.

Etableringslotsen är tänkt att förenkla och förtydliga vägen för näringsidkare och medborgare vid olika ärenden de har hos kommunen — exempelvis för en restaurangägare som vill lämna in en ansökan om serveringstillstånd.

Dessutom föreslår utredningen ett antal förslag som ska utveckla kommunens dialog med näringslivet samt kommunens service i näringslivsfrågor. Däribland kan nämnas förtydligande av organisering, samordning av verksamheten, utveckling av mötesplatser och kommunikation samt förtydligande av mål och ambitioner.

–Det är viktigt att vi nu ser över kommunens näringslivsarbete. Det finns starka önskemål från näringslivet i Halmstad om detta och vår ambition är självfallet att ha Sveriges bästa företagsklimat här så att fler jobb skapas. Äntligen händer det något för näringslivet, säger kommunrådet Aida Hadzialic (S).

Som grund för översynen ligger ett antal olika utredningar som alla har fokuserat på olika delar av kommunens samlade näringslivsarbete.

Allergianpassning och "kunskapsdagar" får del av tillgänglighetsmiljon


Nu är hälften av pengarna i kommunens tillgänglighetsmiljon fördelade. Tillgänglighetsmiljonen syftar till att göra Halmstad mer tillgängligt för alla.

Socialnämnden får 300 000 kronor för att anordna "kunskapsdagar" tänkta att sprida kunskap om olika dolda funktionshinder. Bland annat ska man arrangera föreläsningar och workshops för att synliggöra och öka kunskapen kring dolda funktionshinder. En förhoppning är att arbetsgivare uppmärksammas på möjligheterna att anställa funktionshindrade.

Även fastighetsnämnden får 300 000 kronor. Det för att kunna bygga om och allergianpassa delar av Slottsjordsskolan så att elever med svår allergi ska kunna gå där. Någon sådan möjlighet har Halmstads kommun inte kunnat erbjuda tidigare.

Dessutom får Halmstad & Co pengar för att arbeta med att uppdatera öka tillgängligheten
på kommunens hemsidor för turist- och besöksnäring samt evenemang. Tanken är att arbetet ska leda till en tillgänglighetsguide som ska fungera som ett system för tillgänglighetsfrågor på webbplatserna.

Tillgänglighetsmiljonen är en pott som kommunstyrelsen fördelar och som är möjlig för alla nämnder att söka. Prioritet ges till projekt med innovativa lösningar på tillgänglighetsproblem och ska handla om projekt som behöver genomföras med kortare handläggningstid än den sedvanliga budgetprocessen.

Ärendena beslutas slutgiltigt av kommunstyrelsen.

Elever från Holms skola får plats på Sofiebergsskolan


Tilläggsanslagen för att lösa Holms skolas lokalbehov avslogs idag på ledningsutskottets möte. Istället beslutade man om att elever i årskurs fyra och fem ska få plats på Sofiebergsskolan. Slutgiltigt är det dock kommunfullmäktige som tar beslut i ärendet.

Översyn av öppettider för skolbarnomsorgen


Idag godkände ledningsutskottet barn- och ungdomsnämndens genomförda översyn av öppettider inom barn- och skolbarnomsorg. Rapporten syftar till att skapa en överblick av invånarnas behov av mer flexibla öppettider på till exempel förskolor.

Resultatet visar att runt nittio procent av föräldrarna är nöjda med öppettiderna som de ser ut i dagsläget. Om öppettiderna förlängs med en halvtimme åt vartdera hållet menar nästintill alla svarande föräldrar att de skulle vara nöjda med öppettiderna.  Kommunfullmäktige ska nu gå vidare med rapportens underlag och tar slutligt beslut i ärendet.

Världsmästare i handikappgolf hedersbevisas


Ett VM-guld i World One Armed Championship är endast en av bedrifterna som gör att golfspelaren Alexander Hjalmarsson nu får Halmstads kommuns hedersbevisning.

Hedersbevisning delas ut av Halmstads kommun till särskilt förtjänta Halmstadbor eller grupper av Halmstadbor. Hedersbevisningen har tidigare bland annat delats ut till bandet Gyllene tider och bordtennisspelaren Jörgen Persson.

Alexander Hjalmarsson föddes 1987 med dysmeli, en åkomma som innebär att armar och ben delvis missbildas. I Alexanders fall var det nedre delen av vänsterarmen som saknades. Detta har inte hindrat honom från att bli världsmästare. 2011 tog Sverige, genom Alexander, hem VM-guldet då World One Armed Championship utspelades på Irland. Alexander har dessutom, trots sin ringa ålder, kommit tvåa i samma tävling för tre år sen.

Utanför tävlandet fungerar Hjalmarsson som hjälptränare på sin hemmaklubb och har verkat som ambassadör för handikappgolfen på olika evenemang.

Hjalmarssons är genom sin idrottsliga framgång och betydande insatser för handikappgolfen en god förebild för unga människor med funktionsnedsättning. Det tycker jag ska uppmuntras vilket är anledningen till att vi har tagit initiativ till hans hedersbevisning, säger kommunrådet Anders Rosén (S).

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06
Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69