Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kistinge blir platsen för en framtida återvinningsanläggning och deponi. Den nya anläggningen kommer att som mest bli cirka 38 hektar och det kommunala bolaget HEM blir huvudman för anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade under sitt möte på tisdagen att anta den detaljplan som gör det möjligt att placera en ny återvinningsanläggning och deponi på östra Kistinge. Efter begäran om votering röstades detaljplanen fram med 66 röster för och tre emot den förslagna lokaliseringen. Två avstod från votering.

Eftersom nuvarande deponier snart inte kommer att räcka till behövs en ny anläggning för att långsiktigt säkerställa och samordna kommunens återvinning av avfall och deponiverksamhet. Sedan början av 90-talet har ett flertal studier genomförts med tolv olika alternativ på placering av en ny anläggning.
 
— Vi måste ta ansvar för vår egen verksamhet inom kommunen och därmed också det eventuella avfall som uppstår. Kistinge har då visat sig vara det mest lämpade alternativet utifrån den goda infrastrukturen och den redan befintliga verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

 
- Vi vet att det finns en opinion mot placeringen och sammanställningen av synpunkter visar att det finns en oro för hur en ny verksamhet kan påverka omgivningen kring Kistinge. Det ställs dock väldigt höga krav på verksamheten som måste uppfyllas, säger Henrik Oretorp (C), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

HEM som arrendator ger insyn


Den nya anläggningen föreslås fullt utbyggd bli cirka38 hektaroch innebär en utvidgning av redan befintligt deponi- och återvinningsområde.Som högst kommer deponidelen att bli cirka 30 meter över befintlig marknivå. Detaljplanen som kommunfullmäktige beslutade om omfattar totalt 110 hektar . I den ytan ingår även den redan befintliga verksamheten på cirka 36 hektar samt naturmark och vägar.

Det kommunala bolaget Halmstad Energi och Miljö (HEM) kommer att bli huvudman för anläggningen istället för det tidigare föreslagna företaget Stena. Det innebär att HEM arrenderar hela området av kommunen. Arrendeavtalet ger i sin tur möjlighet att upplåta mark och deponikapacitet till andra intressenter.

 
— Med HEM som arrendator styr politiken över tillgång och kapacitet inom området. Det ger dessutom en ökad insyn för allmänheten, säger oppositionsrådet Anders Rosén (S).

 


Materialåtervinning och deponi


Inom verksamheten kommer både materialåtervinning och deponi att ske. Återvinning innebär sortering och mellanlagring av olika sorters avfall för att kunna skicka vidare det för materialåtervinning. Det avfall som inte kan återvinnas måste dock deponeras såsom exempelvis aska från Kristineheds avfallsförbränning.
 

Se mer detaljerad information kring en framtida återvinningsanläggning och deponi.