Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kistinge föreslås bli platsen för en framtida återvinningsanläggning och deponi. Samtidigt vill kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att det kommunala bolaget HEM blir huvudman för anläggningen.

Sedan i början av januari har det funnits möjlighet att lämna synpunkter kring detaljplaneförslaget på en återvinningsanläggning och deponi i Kistinge. Det har gett mindre redaktionella förändringar av förslaget och förtydligande kring trafiksiffrorna i miljökonsekvensbeskrivningen.

Utifrån inkomna synpunkter och flertalet studier som har genomförts sedan början på 90-talet bedöms Östra Kistinge fortfarande vara den mest lämpliga platsen för en anläggning. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) föreslog därför på dagens möte att lokaliseringen av anläggningen blir enligt detaljplan.

Höga krav på verksamheten


Syftet med detaljplanen är att långsiktigt säkerställa och samordna kommunens återvinning av avfall och deponiverksamhet då nuvarande deponier snart inte kommer att räcka till. Den nya anläggningen föreslås fullt utbyggd bli cirka 38 hektar och innebär en utvidgning av redan pågående verksamhet i området. Som högst kommer deponidelen att bli cirka 30 meter över befintlig marknivå.

– Vi vet att det finns en opinion mot placeringen och sammanställningen av synpunkter visar att det finns en oro för hur en ny verksamhet kan påverka omgivningen kring Kistinge. Det ställs dock väldigt höga krav på verksamheten som måste uppfyllas för att minimera all form av olägenheter, säger Henrik Oretorp (C), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

– Vi måste ta ansvar för vår egen verksamhet inom kommunen och därmed också det eventuella avfall som uppstår. Genom åren har tolv olika alternativ utretts. Kistinge har då visat sig vara det mest fördelaktiga alternativet för den goda infrastrukturen och den redan befintliga verksamheten, säger Bertil Andersson (S), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

HEM arrenderar området


På dagens möte föreslogs även att Halmstad Energi och Miljö (HEM) blir huvudman för en framtida anläggning istället för det tidigare föreslagna företaget Stena. Det innebär att HEM arrenderar hela området av kommunen. Arrendeavtalet ger i sin tur möjlighet att upplåta mark och deponikapacitet till andra intressenter.

– Med det kommunala bolaget HEM som arrendator får politiken ökad kontroll och råder över tillgång och kapacitet inom området. Det ger en ökad insyn för allmänheten i den föreslagna verksamheten och möjlighet för olika intressenter att bedriva verksamhet på området, säger Johan Rydén (M), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Materialåtervinning och deponi


Inom verksamheten kommer både materialåtervinning och deponi att ske. Återvinning innebär sortering och mellanlagring av olika sorters avfall för att kunna skicka vidare det för materialåtervinning. Det avfall som inte kan återvinnas måste dock deponeras såsom exempelvis aska från Kristineheds avfallsförbränning.

De båda ärendena kommer nu att gå vidare till kommunstyrelsen för att 19 juni beslutas av kommunfullmäktige som högsta instans.

Mer detaljerad information kring förslaget om återvinningsanläggning och deponi finns på kommunens webbplats halmstad.se. Efter justerat protokoll kommer även utlåtandet, bestående av sammanfattning av synpunkter och kommentarer finnas tillgänglig på webben.

För mer information kontakta:


Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80