Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många vägar i Halmstads kommun är av lägre standard och ansvaret för väghållningen är oklart. Nu vill samhällsbyggnadsutskottet att standarden höjs och att förvaltningen av vägarna ses över. På sitt sammanträde idag beslutade utskottet därför att inleda en process där ansvar och minimistandard för vägar ska utredas. Processen förväntas pågå lång tid framöver.

Drift och underhåll av allmän plats, exempelvis gator och grönytor, kan antingen skötas av kommunen (kommunalt huvudmannaskap) eller genom att privata fastighetsägare går samman i en vägförening (enskilt huvudmannaskap). En tredjedel av gatunätet i Halmstad har enskilt huvudmannaskap. Ansvaret för drift och underhåll ligger då på fastighetsägarna.

– Genom att vi nu klarlägger ansvarsförhållande kommer det att bli tydligt vem som i fortsättningen ska både bära det ekonomiska- som driftansvaret. Arbetet kommer att ta lång tid, men efterhand har vi möjlighet att förbättra situationen för alla intressenter, säger Johan Rydén (M) 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Sedan 1970-talet har kommunen genom beslut i kommunfullmäktige tagit på sig ansvaret för driften av allmän plats i områdena med enskilt huvudmannaskap. Ett vanligt missförstånd är att kommunen samtidigt tog över ansvaret för höjningar av standarden på vägarna.

Detta missförstånd, i kombination med att flera av de aktuella områdena från början var fritidsbebyggelse, har gjort att standarden ofta är lägre än i övriga kommunen. Utredningen ska därför också klargöra vilka vägföreningsområden som kommunen bör ta över huvudmannaskapet för. Utredningen kommer även att göra en bedömning av vilka kostnader en eventuell upprustning vid ett övertagande innebär för fastighetsägaren Med de vägföreningar, som behåller sitt enskilda huvudmannaskap, kommer kommunen teckna särskilda driftsavtal.

– Vägföreningarna kommer utredas i tur och ordning. I en del fall kommer huvudmannaskapet för vägarna att flyttas över till kommunen. Där utredningen visar att det är lämpligt, ska huvudmannaskapet ligga kvar hos vägföreningen, säger Henrik Oretorp (C) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Innan utredningen kan starta behöver dock kommunfullmäktige godkänna att processen drar igång. Fastighetsägare och vägföreningar kommer kontinuerligt att få information och det kommer även finnas information på kommunens webbplats halmstad.se.

För mer information kontakta:


Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80
Chef samhällsbyggnadskontoret, Fredrik Ottosson, 035-18 37 43