Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Möjligheter att tycka till om ett flertal detaljplaneförslag. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, KSU, består av sju ledamöter och träffas varannan tisdag. Utskottet behandlar frågor om bland annat översiktsplaner, detaljplaner och den fysiska utbyggnaden av Halmstads kommun. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Chans att tycka till om detaljplaner för Frösakull


Intresset för att bebygga området söder om Fammarpsvägen i Onsjö har varit stort. Nu när detaljplanen som upprättats för området är klar och ska gå ut på samråd får berörda myndigheter och sakägare information och tillfälle att lämna synpunkter.

Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet att bebygga området med blandad bostadsbebyggelse såsom enbostadshus, parhus, radhus och mindre flerbostadshus.
Området är enligt den fördjupade översiktsplanen lämpligt för cirka 75 -100 bostäder i upp till två våningar. Området ligger inom Frösakull där ytterligare bebyggelse planeras för att förstärka Frösakulls centrum.

– Frösakull är ett populärt område att bosätta sig för såväl ung som gammal. Därför känns det bra att kunna möta ett behov av olika typer av boendeformer, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Även ett område i Kronolund i Frösakull kan bebyggas med bostäder enligt ett detaljplaneprogramförslag som har upprättats och nu ska ut på samråd.

De föreslagna ändringarna syftar till att skapa möjlighet att bygga lägenheter med hög tillgänglighet, vilket skapar goda möjligheter att bo kvar under en längre tid.

Förslaget innebär även att högre hus planeras och syftet med det är enligt planprogrammet att grönytorna i området bevaras. Programförslaget innehåller även möjlighet att skapa och bebygga tre villatomter på sydvästra sidan av Fridas Gränd.

Tyck till om utvecklingsplaner för Getinge centrum


Nu ska detaljplanen för området kring den före detta stationen i Getinge ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott på sitt möte idag.

Huvudsyftet med detaljplanen, är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss handel och centrumverksamhet i centrala Getinge. Planförslaget innebär även nya bostäder; lägenheter med god tillgänglighet samt enfamiljshus och en förskola.

Dessutom innebär förslaget att ett sammanhängande parkstråk med gång- och cykelvägar som kopplar centrala Getinge med ett grönområde i väster byggs och att det befintliga gatunätet delvis struktureras om och kompletteras med nya gator för handel.

Dags att lämna synpunkter om Oskarström


Fram till och med den 31 augusti finns det möjligheter att tycka till om ett förslag till utvecklingsprogram för Oskarström. Först krävs det dock att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottet som på sitt möte idag godkände att programmet ska ut på samråd.

Utvecklingsprogrammet är ett förslag till åtgärdslista och en modell för samverkan mellan olika aktörer inom ramen för utvecklingsprojektet Framtid Oskarström. Projektet syftar till att främja tillväxt och hållbar utveckling i Oskarströms tätort.

– Det skall bli mycket spännande att få ta del av Oskarströmsborna reflektioner kring det utvecklingsprogram vi nu arbetat fram i bred dialog under en längre tid, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Projektet som startade under 2011 och löper under hela 2012 är ett pilotprojekt i det pågående EU-projektet SMS — Sociala Aspekter och Medborgardialog i stadsplaneringen. SMS-projektet syftar i sin tur till att skapa metoder för att lyfta in sociala aspekter så som folkhälsa, jämställdhet och trygghet i samhällsbyggnadsprocessen.

Detaljplaneförslag för Maredsgården


Nu är ett detaljplaneförslag för området kring Maredsgården klart och detaljplanen ska om kommunstyrelsen beslutar i likhet med samhällsbyggnadsutskottet, ut på samråd mellan den 21 maj och 22 juni.

Maredsgården som är rivningsskyddad och lyder under särskilda skyddsbestämmelser står idag tom på grund av fuktproblem. Kommunen har tidigare försökt sälja de två före detta skolbyggnaderna som utgör Maredsgården, men inga intressenter har funnits.

Syftet med att ändra den gällande detaljplanen från 1991 är att bredda användningsområdet från det tidigare; föreningslokal/samlingslokal. Därmed hoppas man kunna underlätta för en eventuell försäljning av fastigheten.

För mer information kontakta:


Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80