Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om-och tillbyggnad av äldreboende i Oskarström, planer på centrum för hästsport på HalmstadTravet och mer yta för fordonsprogrammet på Kattegattsgymnasiet. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, KSU, består av sju ledamöter och träffas varannan tisdag. Utskottet behandlar frågor om bland annat översiktsplaner, detaljplaner och den fysiska utbyggnaden av Halmstads kommun. Nedan är en sammanfattning av några av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Oskarström


Samhällsbyggnadsutskottet beslutade idag att man ska ta fram ett detaljerat förslag för om- och nybyggnad av äldreboendet Olsgården i Oskarström.

Olsgårdens har idag femtio rum och byggdes 1959. Äldreboendet fick den senaste tillbyggnaden 1970 när det omvandlades från kronikerhem till ett traditionellt sjukhem i landstingets regi.

– Äntligen har en bra lösning till ny- och ombyggnad av äldreboende i Oskarström tagits fram. Hemvårdsnämndens önskemål om ett modernt boende för äldre hyresgäster och ett ur arbetsmiljö bra lokaler tillfredsställs, säger samhällsbyggnadsutskottets vice ordförande Johan Rydén (M).

Rikshem AB som äger äldreboendet har arbetat fram två förslag på hur en om-och nybyggnad skulle kunna se ut. Båda förslagen innebär att hela den ursprungliga byggnaden från 1959 rivs och ersätts med nyproduktion. Den del av Olsgården som byggdes 1970 behålls men byggs om med ny planlösning i de delar som innehåller lägenheter. Äldreboendets tillagningskök och matsal/samlingssal behålls men renoveras.

Kattegattgymnasiet byggs ut


Nu kan eleverna på Kattegattgymnasiets fordonslinje få en större så kallad körgård; en yta där de kan övningsköra tunga fordon inom ramen för sin utbildning. Det vill kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som på sitt möte idag tog beslut om att de eventuella ändringar som behöver göras i området ska prövas i en detaljplan.

Det är skolan som har lämnat in en förfrågan om en planändring av området. De anger i skrivelsen att förändringarna är en förutsättning för att fordonsprogrammet även fortsättningsvis ska ha möjlighet att vara kvar på och utveckla sin verksamhet på Kattegattgymnasiet.

Bakgrunden till förändring är det vikande elevunderlaget inom gymnasieskolan och den lokaleffektivisering som har genomförts som en konsekvens av det. I samband med att lokalöversynen genomfördes såg fordonsprogrammet även över de ytor de använder till körgård och kom då fram till att området behöver utökas.

– Ännu ett nödvändigt steg har nu tagits för att uppnå en modern integrerad gymnasieskola.", säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Johan Rydén (M)

Det området som skolan vill använda för sin övningskörningsverksamhet ligger dock inom ett område som utpekats som utredningsområde både i fördjupade översiktsplan för Söder och i kommunens transportplan. Området pekas där ut som en eventuell framtida plats för en bro över Nissan och en ny gata på Söder. Bedömningen är dock att åtgärderna som görs på Kattegattgymnasiet kan planeras på ett sådant sätt att de i efterhand kan kombineras med en eventuell bro och ny gata.

Ett centrum för hästsport kan bli verklighet


Nu kan HalmstadTravet utvecklas till ett centrum för hästsport. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade nämligen på sitt sammanträde idag att frågan ska utredas närmare i en detaljplan.

Det är Halmstad travsällskap som har inkommit med en förfrågan om att få utöka sin verksamhet. Planerna som travsällskapet har rör att fler kommersiella verksamheter skulle kunna ta plats i området och att kommunikationerna skulle kunna förbättras. Dessutom vill man att frågan om vilka förutsättningar det finns för att bygga bostäder i olika former prövas i detaljplanen och att det utreds hur travets ungdomsverksamhet kan utvecklas.

– Jag ställer mig positiv till ett nytt centrum för hästsport. Det är ett mycket bra initiativ. Intentionerna i travsällskapets planer stämmer väl överens med våra ambitioner att få fler att välja Halmstad både som destinations- och boendeort. Anläggningen skulle kunna bli en attraktiv mötespunkt för människor med hästintresse. Det är goda allmänna kommunikationer och bra gång- och cykelnät hit också, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C)