• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vårdnadshavare tycker att förskolorna har hanterat situationen under pandemin bra

Vårdnadshavarna fortsätter vara nöjda med sitt barns förskola. De tycker också att förskolorna har hanterat situationen bra under coronapandemin. Det visar den enkätundersökning som Halmstads kommun har gjort.

Åter igen har vårdnadshavare fått möjlighet att tycka till om kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg. Enkätundersökningen genomfördes för tredje gången under våren av barn- och ungdomsförvaltningen och riktade sig till vårdnadshavare med barn i såväl kommunal som fristående förskola samt pedagogisk omsorg.

Årets undersökning, som besvarades av 2 999 föräldrar, visar att över 90 procent av dem är nöjda med förskolan. Över 95 procent upplever att deras barn trivs och är trygga på förskolan, vilket är en liten ökning från föregående undersökning.

Personalens arbete med att uppmuntra barnen till att se samband mellan natur, samhälle och människan har förbättrats jämfört med undersökningen 2019. Även upplevelsen av utemiljön får ett bättre resultat.

Coronapandemin

Coronapandemin har inneburit att flera förskolor fått ställa om sitt arbete och nya rutiner införts för både personal, barn och vårdnadshavare. Trots detta upplever över 90 procent att förskolorna har hanterat situationen bra under coronapandemin.

– Coronapandemin har varit utmanande för vår personal. Att så många tycker att vi genomfört ett bra jobb trots situationen är en bekräftelse på det gedigna arbete som våra medarbetare ute i förskolorna gör varje dag, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

Minskad nöjdhet med delaktighet och dialog

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med delaktighet, som till exempel utvecklingssamtal, har sjunkit markant sedan undersökningen 2019. Även barngruppernas sammansättning och storlek är något som vårdnadshavarna är mindre nöjda med.

– Även om personalen gjort sitt yttersta för verksamheten under pandemin, har det varit svårt att informera och bjuda in till delaktighet när föräldrakontakten mestadels skett ute. Alla har rätt till utvecklingssamtal, det är allvarligt när missnöjet beror på det. Enkäten visar också att förskolorna behöver hitta alternativa lösningar för information och dialog tills vi förhoppningsvis, kan mötas som vanligt igen,, säger Kent Roslund.

Återkoppling till personal och vårdnadshavare

Varje rektor får nu en rapport för den verksamhet som de ansvarar för och därefter kommer de att gå igenom resultatet med sin personal. När detta arbete är klart kommer vårdnadshavarna att få ta del av resultatet.

Så här genomfördes enkäten

Enkäten skickades ut via e-post till alla vårdnadshavare, cirka 10 000 stycken, med barn inom den kommunala förskolan. De fristående förskolorna skickade ut enkäten till sina vårdnadshavare.

Det går cirka 5 800 barn i förskolan eller pedagogisk omsorg i Halmstads kommun. Enkätundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbete som barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med för att ständigt förbättra och utveckla sina verksamheter.