• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utvecklingsplan för Halmstads stränder på remiss

Halmstads stränder är populära bland både invånare och turister. Med en ökande befolkning och fler besökare ökar kraven ständigt på tillgänglighet, service och upplevelser på kommunens stränder. För att möta dagens och framtidens krav har en utvecklingsplan tagits fram.

Utvecklingsplanen omfattar de 17 allmänna badplatser där kommunen sköter renhållning, underhåll och tar vattenprover för att säkerställa badvattnets kvalitet. I planen finns utvecklingsmål i tre nivåer som omfattar samtliga badstränder, fokusstränder och tillgänglighetsbad.

Samtliga stränder föreslås ha en hög basnivå för service och tillgänglighet. Utöver det föreslår planen fem fokusstränder där extra satsningar görs för att utveckla området för aktivitet och service. Dessa satsningar ligger i linje med de utvecklingsområden som pekas ut i både nuvarande översiktsplan och den som är under framtagande.

De fem fokusstränderna är:

 • Östra stranden, inklusive Gröningen
  • Strandens läge nära centrum gör den särskilt viktig för den vardagsnära rekreationen, och här finns också ett av kommunens två utpekade tillgänglighetsbad.
 • Tylösand
  • En av Sveriges mest kända badstränder, med stor dragningskraft och potential för ytterligare utveckling med flera verksamheter, service och aktiviteter.
 • Ringenäs
  • Stranden är av mer lågmäld karaktär, men har väldigt många besökare, och anses ha stor utvecklingspotential med utökad service och flera verksamheter.
 • Norra Haverdal
  • En lugnare strand inom naturreservat där naturvärdena ska ges prioritet.
 • Västra stranden
  • Västra stranden är på grund av bristande vattenkvalitet inte klassad som en allmän badplats. Den har trots detta utsetts till fokusstrand då den med sitt stadsnära läge och popularitet har stor potential att utvecklas till en strand där aktivitet och rörelse står i centrum.

Gröningen och Svärjarehålan

Den högsta servicenivån föreslås för de två tillgänglighetsbaden Gröningen och Svärjarehålan, med bland annat bemanning med badvärdar och fullt tillgänglighetsanpassad servicebyggnad med toalett och dusch.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade i dag att godkänna remissutgåvan av utvecklingsplanen för Halmstads stränder och skicka ut den på remiss till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Destination Halmstad, Länsstyrelsen Halland, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, berörda samhällsföreningar och till markägare av stränderna Ringenäs och Haverdal.

–Det känns bra att vi nu får tillfälle att få en helhetsbild för kommunens badplatser vilket har saknats under många år, säger Håkan Björklund, (C), ordförande för teknik- och fritidsnämnden.