• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utredning klar kring PFAS-utsläpp i Kistinge

Vid måndagens möte med miljönämnden fick nämnden information kring ansvarsutredning som genomförts då det uppmättes höga halter av PFAS nedströms Kistinge industriområde. Det var under sommaren 2020 detta uppmärksammades.

Nu inleder förvaltningen arbetet tillsammans med de verksamheter som bidragit till utsläppen av högfluorerade ämnen (PFAS). Lokalt är halterna av några ämnen mycket höga. Ämnena är mycket svårnedbrytbara och några är skadliga för människors hälsa och för miljön.

Två av ämnena är förbjudna att använda i produkter, ytterligare några är med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen.

Föroreningen kommer från flera olika verksamheter i området vilket innebär att flera aktörer kan vara ansvariga.

Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun har därför gjort en ansvarsutredning som i sig inte innebär krav på att vidta åtgärder. Utredningen är ett underlag för miljöförvaltningens och länsstyrelsens krav på de som är ansvariga att utreda föroreningen och vid behov vidta åtgärder.

Varifrån kommer utsläppen?

Utredningen konstaterar alltså att det i området finns minst tre kategorier av lokala källor till utsläpp i miljön av PFAS. Den mesta kommer från olika typer av avfall som i mycket stor mängd lagras, återvinns eller deponeras. En annan källa är släckinsatser med PFAS-baserade släckmedel i samband med de många bränderna i området, oftast i avfall. Rötslam från avloppsreningsverk som spridits rikligt på åkermark runt industriområdet innehåller också PFAS.

Utredningen kommer fram till att 18 verksamheter kan ha bidragit till föroreningen i olika grad. I utredningen konstateras att åtta utövare bidragit till föroreningen så omfattande att de har ansvar att tillsammans utreda hela föroreningen och vidta åtgärder. En diskussion som nu inleds.

Vad händer nu?

Bygg- och miljöförvaltningen tar nu kontakt med de aktuella verksamheterna som får till september på sig att lämna synpunkter på utredningen som sedan kan komma att revideras. Därefter samverkar kommunen med länsstyrelsen för att sedan diskutera ytterligare undersökningar samt riskbedömningar för att sedan avgöra vilka åtgärder som ska vidtas mot utsläppen.