• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillgänglig och attraktiv park för alla tema för Folkparken

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att granskning ska ske om detaljplan för Folkparken, som är en del av Halmstad 10:10. Efter samråd kvarstår förslagets innehåll och huvuddrag till stor del.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av Folkparken för att kunna bygga bostäder och utveckla befintlig förskola samtidigt som kulturmiljön i parken skyddas och bevaras. I planen säkerställs parkens gröna värden och området ska fortsatt vara tillgängligt för allmänheten.

Huvudinriktningen i förslaget är att bostadshusen kommer att byggas på de ytor som redan i dag är asfalterade – för att områdets grönområden ska kunna sparas och utvecklas. En rad förslag finns i planen för att i än större grad göra parkmiljön tillgänglig, trygg och attraktiv för Halmstads invånare. Bland annat nämns en välkomnande entré, tillgänglighetsanpassat promenadstråk, lekplats med tivolitema, fontän med vattenlek, bouleplaner, upprustning av Polketten, fiskebrygga och dagvattendamm.

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna i området kommer att bevaras. Det gäller polketten, chefsbostaden, tegelfontänen och portalen. De skyddas i planen med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

För Kulturhuset möjliggör planen två inriktningar, där byggnaden antingen kan finnas kvar eller rivas. Hur mycket bostäder som kan byggas i området beror på om Kulturhuset bevaras eller inte. Om huset är kvar kan maximalt tre punkthus med sju-åtta våningar, byggas på den yta som i dag är asfalterad i Folkparken, om Kulturhuset rivs kan det byggas maximalt fem punkthus med fem till åtta våningar. Närmast Furuvägen planeras för radhus i två våningar.

För att ta hänsyn till områdets karaktär finns särskilda bestämmelser gällande gestaltning av de nya bostäderna. Bland annat kommer de högre husen i områdets norra del utföras med träkonstruktion och fasaderna förses med ljus träpanel.