• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tack till alla som lämnat synpunkter på Framtidsplan 2050

Granskningstiden för Halmstads kommuns förslag till ny översiktsplan är nu slut. Totalt kom det in ungefär 650 synpunkter.
– Det är många invånare som har engagerat sig i förslaget. Jag vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa in sig på och ge synpunkter på Framtidsplan 2050, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

För knappt ett år sedan var kommunens förslag till ny översiktsplan ute på samråd. Då kom det in drygt 800 synpunkter från kommuninvånare, organisationer och företag. Efter samrådet arbetades förslaget om. Det omarbetade förslaget har under hösten, 1 oktober till 5 december, ställts ut för så kallad granskning. Då har det på nytt varit möjligt att tycka till.

Jordbruksmark och bostäder

En sammanställning visar att ungefär 650 synpunkter har kommit in till kommunen. Precis som under samrådet är det främst några områden som engagerar många. De allra flesta synpunkter rör jordbruksmark, befolkningstillväxt, vägreservat vid Nymansgatan samt planerna på bostäder i Sandhamn (Eketångaskogen), Frösakull, Fammarp, Tylösand och Haverdal.

– Många tycker att exploateringen blir för hög i dessa områden eller att vi ska bygga bostäder på andra platser i kommunen istället. I förslaget till ny översiktsplan finns över 100 utpekade platser för nya bostäder och mark för nya och växande företag. Vi måste ha beredskap för en stor befolkningsökning och tillväxt i kommunen. Vi kan inte om tio år återigen stå utan mark för bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden och företag i Halmstads kommun, säger Jonas Bergman.

Alla synpunkter besvaras

Kommunen har nu börjat titta på de inkomna synpunkterna och arbetet med att ta fram ett slutgiltigt förslag till ny översiktsplan är igång. Alla synpunkter kommer att sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande som blir tillgängligt i samband med att förslaget till ny översiktsplan ska antas.

När den nya översiktsplanen anses färdig ska planen godkännas av kommunstyrelsen och sedan slutligen antas av kommunfullmäktige. Det beräknas ske på sammanträdet den 30 mars 2022.

– Det är verkligen efterlängtat att få en ny översiktsplan på plats. Vi har ett bostadsunderskott i Halmstad samtidigt som vi i princip har slut på utpekad mark i kommunen för bostadsbyggande och verksamheter som vill utöka eller etablera sig i här, säger Jonas Bergman.

Översiktsplanen är vägledande

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Den ligger till grund för den fortsatta planeringen i ett område.

– Översiktsplanen sträcker sig 30 år framåt i tiden. Det är inte så att allt i planen kommer att förverkligas i samma stund som den antas av kommunfullmäktige. Hur ett område konkret utformas i kommande planering avgörs när detaljplaner ska tas fram och det ska beviljas förhandsbesked och bygglov. I dessa skeden finns också möjlighet för berörda att ge sina synpunkter på den fortsatta utvecklingen i Halmstad, säger Jonas Bergman.