• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Studie klar: Här kan en ny konstgräsplan på Andersberg byggas

En ny konstgräsplan på Andersberg skulle kunna byggas där kolonilotterna ligger i dag, och tillhörande omklädningsrum och möteslokal skulle kunna få plats i befintlig byggnad intill. Förslaget föredrogs för politikerna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag i samband med att den lokaliseringsstudie som gjorts av området presenterades.

Uppdraget att hitta en lämplig plats för en ny fotbollsplan på Andersberg gavs i samband med Halmstads kommuns budget 2023-2027. Lokaliseringsstudien som nu gjorts tittar utöver fotbollsplanen också på andra delar av den fortsatta utvecklingen av Andersberg som område.

I studien beskrivs att det i nuläget finns flera behov av lokaler och anläggningar för kommunala och samhällsnyttiga ändamål i området. Andersberg är en av Halmstads mest tätbebyggda stadsdelar och har under flera år haft en ökande befolkning trots att det inte byggts några bostäder. Lokaliseringsstudien har syftat till att hitta så lämpliga lokaliseringar som möjligt i stadsdelen för konstgräsplanen med tillhörande servicebyggnad, en förskola med fyra avdelningar och en ny mötesplats för unga.

Studien mynnade ut i förslaget att lösa de befintliga behoven genom att:

- Konstgräsplanen lokaliseras på Halmstad 8:1 där kolonilotter finns i dag.
- En servicebyggnad till fotbollsplanen sker som inhyrning på Hettan 1.
- En förskola för 4 avdelningar lokaliseras på en parkering på Hjässan 2, medan parkeringsplatserna omlokaliseras.
- En utredning för verksamhetsutveckling av mötesplats för unga tas fram utifrån nya förutsättningar.
- En mötesplats för unga placeras, efter färdigställd verksamhetsutredning på Snöstorps prästgård 1:1 vid spontanidrottsplatsen och/eller är kvar i Andersbergcentrum.
- Kolonilotterna flyttas till Halmstad 8:1 vid ställverket och Snöstorps prästgård 1:1 norr om stenlagret.
- En Öppen förskola omlokaliseras inom stadsdelen, om möjligt till skolan.

Ett enigt utskott ställde sig bakom förslaget, som nu går vidare till kommunstyrelsen.