• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Stationsstaden – en levande mötesplats mitt i stan

För att förbereda stationsområdet för framtiden arbetar Halmstads kommun med en ny vision, Stationsstaden, som knyter ihop stationsområdet med innerstaden och skapar ett mer levande Halmstad. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände idag en strukturplan för området kring Halmstads centralstation. Strukturplanens syfte är att ta fram en målbild, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av. Det innebär att det som står i strukturplanen endast är en vision. Nästa steg är att detaljplanelägga området, det arbetet beräknas ske under 2021–2025 och först därefter kan man börja bygga.

Nytt resecentrum

För 150 år sedan byggdes stationsområdet i Halmstads utkanter och vi var bara några tusen invånare i staden. Idag är Halmstad en större stad där både kartan och våra resvanor har förändrats. Allt fler vill bo här och antalet pendlare växer. Järnvägen får en ökad betydelse, och därför behöver stationsområdet utvecklas så att fler kan åka kollektivt. Ett nytt resecentrum innebär en samlad punkt för stadens järnvägs- och busstrafik och är en del i utvecklingen av det framtida Halmstad. Planeringen av nytt resecentrum bygger på tanken att området runt stationen ska utvecklas till att bli en naturlig del av stadskärnan.

Den plats där Halmstads framtida resecentrumbyggnad planeras har ett strategiskt läge i staden. Här korsar järnvägen Laholmsvägen som också är det centrala kollektivtrafiksstråket genom staden. Platsen är synlig från många håll med flera korsande vägar och stråk vilket ger platsen goda förutsättningar både som bytespunkt och som mötesplats. Den nya resecentrumbyggnaden ska ge platsen en identitet och genom en välgjord och spännande arkitektur forma ett nytt landmärke i staden.

Mötesplatser – både i öst och väst

Visionen är att Stationsstaden ska ha naturliga mötesplatsers och publika platser på vardera sidan om spåret. Framförallt vid den nya resecentrumbyggnaden i öst vid Laholmsvägen och vid den gamla stationen i väst.

– Vår vision är att skapa en ny stadsdel runt Halmstads centralstation och använda undernyttjad mark längst spåren till nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Vi vill inte att järnvägen ska vara en barriär i staden, utan istället att öst och väst knyts samman till en stadsdel, säger Johan Rex, projektledare.

Hur Stationsstaden ska se ut kommer bestämmas under de kommande åren.

– Vår vilja är att involvera Halmstadborna i så många skede som möjligt i planeringen framåt, avslutar Johan Rex.

Strukturplanen skickas nu vidare till kommunstyrelsen.