• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Södra infarten etapp 2 skickas ut på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 6 september att ta nästa steg i arbetet med Södra infarten etapp 2. Utskottet godkände samrådsredogörelsen och därmed kan den reviderade detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas ut på granskning. Granskningen ska pågå i minst tre veckor.

De synpunkter som kommit in under samrådet kan sammanfattningsvis delas in i ett par kategorier: trafik, buller, risker, gång- och cykelvägar och enskilda intressen.

Den största ändringen som skett i samband med samrådet är införandet av skyddsåtgärder för farligt gods på allmän platsmark och kvartersmark. Även mindre ändringar har arbetats in om följd av de inkommande synpunkterna, där kommunen bland annat minskat markintrånget på vissa platser och lagt till ytterligare en riskreducerande åtgärd på allmän plats.

Fakta: Södra infarten

Projektet med Södra infarten har delats in i två huvudetapper, etapp 1 och 2. Södra infarten har som huvudsakligt syfte att:
  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen,
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad,
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods,
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.