• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Så ska Halmstad växa – utbyggnadsplan ut på samråd

Halmstad fortsätter att växa och har ett stort behov av nya bostäder de kommande åren. Översiktsplanen har pekat ut var Halmstad ska växa. Nu är det dags för samråd för Utbyggnadsplanen, som beskriver när de olika projekten ska genomföras och i vilka etapper.

Utbyggnadsplanen är indelad i femårsperioder. Dokumentet är ett komplement till översiktsplanen, Framtidsplan 2050, och föreslår när i tiden planer är lämpliga att starta utifrån en rad komponenter så som nytta, hållbarhet och genomförbarhet. I planen samordnas utbyggnaden av bostäder, mark för näringslivet, kommunal lokalförsörjning och infrastruktur.

Utbyggnadsplanen tar avstamp i nutid, i perioden 2021-2025, och sträcker sig till 2050. Under perioden sker en kursändring i kommunens utbyggnadsstrategi mot att prioritera stora bostadsprojekt centralt.

Nuläge

Halmstad har sedan många år tillbaka ett underskott på bostäder. För att bygga ikapp underskottet och för att möta de behov som finns när Halmstad växer behöver vi enligt beräkningar bygga 800 nya bostäder varje år.

2021-2025

De projekt som färdigställs under nuvarande period utgår från kommunens förra översiktsplan Framtidsplan 2030 och den dåvarande utbyggnadsstrategin med förtätning i många små projekt.

De största bostadsprojekten under perioden är de båda utbyggnaderna i stadens ytterkanter Ranagård och Fyllinge, samt omvandlingsområdet vid Flygaregatan.

2026-2030

Under perioden tillkommer en större mängd bostäder i Halmstads centrala delar. Exempelvis väntas Tullkammarkajen ge 800 centrala bostäder och ett par större projekt på Söder väntas ge ytterligare 550. Andra stora bostadsprojekt under perioden är Larsfridsområdet, Sofieberg och förtätning av Frösakull.

Totalt väntas över 1 100 nya bostäder årligen.

Det påbörjas även stora infrastruktur- och lokalförsörjningsprojekt med stora kommunala investeringar under femårsperioden, där en bro över Nissan och gata på Söder är bland de större. Det görs även stora klimatanpassningsåtgärder utmed Nissan.

2031-2035

Förtätningen i stadens centrala delar fortsätter, bland annat genom det stora nya bostadsområdet i Kattegattområdet. Totalt tillkommer mer än 1500 bostäder i centrum.

Läs utbyggnadsplanen

Tyck till under samråd

Under samrådsperioden kan allmänhet och remissinstanser tycka till. Samrådet pågår mellan 16 maj och 21 juni.