• Halmstads webbplatser

Samråd för upp emot 180 nya bostäder i Knebildstorp

I området kring Knebildstorps gård, väster om Halmstad centrum, finns planer på att bygga ett nytt bostadsområde med cirka 160–180 bostäder. Det blir blandade upplåtelseformer i flerbostadshus om 3–5 våningar. Detaljplanen ska nu ut på samråd.

Beslutet om att skicka ut detaljplanen på samråd fattades i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag.

Planområdet är cirka 2,3 hektar stort och består i dag av både bebyggd mark och naturmark. Initiativet till projektet togs av en privat fastighetsägare i området som vill bygga olika bostadsformer på platsen, vilket kompletterar utbudet som finns där i dag.

Även kommunen äger fastighetsmark i området och är med i planerna. Inom den kommunala fastigheten, som i dag utgörs av naturmark utan några särskilda naturvärden, föreslås fem byggnadsenheter om tre till fyra våningar och vind.

Vad gäller utformning har kommunen i förslaget tagit hänsyn till områdets karaktär genom att bjuda in naturen i området samtidigt som man har anpassat bebyggelsens höjder och placering för att skapa rymliga gårdar och ljusa lägenheter med utblickar. Den gula villan som finns på platsen i dag föreslås vara kvar på grund av kulturmiljövärden.

Du kan läsa mer om planerna och ta del av handlingar i ärendet på sidan "Bostäder i Knebildstorp".