• Halmstads webbplatser

Samråd för 85 nya bostäder på Söder

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade i dag beslut om att skicka ut detaljplanen för Bredsidan 10 på samråd. Detaljplanen möjliggör för upp emot 85 nya bostäder i flerfamiljshus.

Fastigheten består i dag av tre ihopsittande huskroppar om två våningar med inredd vind. Lokalerna användes tidigare av Region Halland, men det har sedan en tid tillbaka inte bedrivits någon verksamhet där.

Sökanden ville initialt bygga 114 nya bostäder platsen, men under planarbetet har kommunen gjort vissa anpassningar till området kopplat till både byggnadshöjd och exploateringsgrad. I arbetet har man konstaterat att fastigheten, som löper längs Fiskaregatan, är en brytpunkt i området som på ena sidan gränsar till den äldre villabebyggelsen, och på den andra till de lite nyare flerfamiljshusen. I förslaget som nu går ut på samråd möjliggörs för flerfamiljshus om tre till fem våningar, med möjlighet för ett underjordiskt garage för bilparkering.

Du kan läsa mer om planerna på detaljplanesidan för Bredsidan 10.