• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Riktlinje om kommunens politiska organisering ut på remiss

Kommunstyrelsen godkände den 15 mars ett politiskt initiativ som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lade fram. Partierna vill bland annat se att teknik- och fritidsnämnden och fastighetsnämnden slås samman, att tillsättningen av kommunråd tydliggörs och att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige också ska representeras i kommunens revision.

Bakgrunden till det politiska initiativet är att kommunledningsförvaltningen inför kommande mandatperiod 2022-2026 fick i uppdrag att utreda hur Halmstads kommuns politiska organisering enklare skulle kunna överblickas. Utredningen har tagit ett samlat grepp om Halmstads kommuns framtida politiska organisering och har haft som ambition att främja den demokratiska utvecklingen och tydliggöra en politisk organisering som är förutsägbar, hållbar och ändamålsenlig - oavsett valresultat.

Utredningsarbetet visade att det saknades ett samlat styrdokument som beskriver kommunens politiska organisation. Kommunledningsförvaltningen har därför rekommenderat att ett politiskt beslut tas om att ta fram till en riktlinje.

Med utgångspunkt i utredningsarbetet har partierna tagit initiativ till ett antal förändringar i den nuvarande politiska organiseringen. Några av förändringarna partierna vill se är:

  • Att teknik- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden slås samman och bildar teknik- och fastighetsnämnden.
  • Att antalet kommunråd fastslås i förhandlingar mellan partierna. Antalet heltidsarvoderade kommunråd får inte understiga fem (5) eller överstiga sju (7).
  • Att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige också ska representeras i kommunens revision.
  • Att det kommunala partistödet ska följa konjunkturutvecklingen och revideras på årlig basis.
  • Att kommunledningsförvaltningen ska utreda huruvida det är möjligt att slå samman kommunstyrelsens tre utskott till två.
  • Att kommunledningsförvaltningen omprövar antalet förtroendevalda som representerar kommunen i föreningar och stiftelser.

Utöver förändringarna som partierna vill se ska riktlinjen tydliggöra vilka olika ansvarsområden och vägledande principer som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, styrelser, kommunråd och gruppledare har.

Riktlinjen går nu ut på remiss till nämnder- och bolagsstyrelser för eventuella yttranden och döps till ”Kommunfullmäktiges riktlinjer för Halmstads kommuns politiska organisering”. Senast den 16 juni fattar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut om ärendet.