• Halmstads webbplatser

Rekordstor summa i EU-stöd till Halmstad för Södra infarten

Halmstads får 12 067 500 EUR för att kunna bygga etapp 2 av Södra infarten.
Det är medlemsländerna i transportkommittén inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som sagt ja till kommunens ansökan.

Det är fem svenska infrastrukturprojekt som beviljas totalt cirka 54 miljoner euro.
Ett av dessa projekt är alltså Södra infartens etapp 2. Halmstads kommun får upp till 50 procent av projektets beräknade totalkostnad. Det kan bli maximalt 12 067 500 EUR.

Militär rörlighet

Enligt regeringen är de svenska projekt som nu beviljas medel från EU viktiga för att förbättra Sveriges transportsystem och att stärka den militära rörligheten.

– Detta är naturligtvis mycket bra. Satsningen på Södra infarten är en mycket viktig del av stadens infrastrukturutveckling. Och som regeringen påpekar är projektet viktigt av militärstrategiska skäl inför vårt kommande NATO-medlemskap, säger Stefan Pålsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om projektet Södra infarten (Halmstad växer), etapp 2

Fakta om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Fonden syftar till att åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de transeuropeiska transport-, energi- och telekomnäten. Kategorin militär rörlighet innebär att projekten ska uppfylla kravet på användning för både civilt och militärt bruk.