• Halmstads webbplatser

Preliminärt resultat för grundskolorna i Halmstad klart

Andelen elever som når kunskapskriterierna i årskurs 9 ökar samtidigt som den minskar i årskurs 6. Meritvärdet ökar för elever i årskurs 9 men andelen som är behöriga till gymnasiet minskar något från förra året. Det visar det preliminära skolresultatet som nu är klart.

Andelen elever som når kunskapskriterierna i alla ämnen i årskurs 9 ökar från 66,9 förra året till 68,7 i år. För årskurs 6 gick siffran ner från 63,1 från läsåret 2022/2023 till 61,1 i år.

Behörigheten till gymnasiet är 80,2 procent i Halmstads kommunala grundskolor i år, läsåret 2022/2023 var denna siffra 81,8 procent.

Det genomsnittliga meritvärdet för läsåret är 222,1 förra året var det 220,6.

Resultaten ökar för de yngre årskurserna

I årskurs 1 har 89 procent av eleverna godtagbara kunskaper i att skriva, förra året var det 87 procent. Andelen elever med godtagbara kunskaper i att läsa är 93 procent, vilket är en ökning från 89 procent under läsåret 2022/2023.

Andel elever som uppnått minst godtagbara kunskaper i årskurs 3 är 89 procent i svenska. I matematik är det 86 procent, NO 97 procent och SO 97 procent. Vilket också är en liten ökning från föregående år.

I de yngre årskurserna använder lärarna ett nationellt bedömningsstöd som ett stöd för att följa upp elevers kunskaper i att läsa, skriva och räkna i stället för betyg.

– I väntan på de slutgiltiga resultaten som kommer i september, konstaterar jag att vi gör små förflyttningar både framåt och bakåt. Det är glädjande att se det är fler elever som når godkänt i alla ämnen och att pojkars resultat går åt rätt håll. Samtidigt ser vi att det preliminärt är något färre som når gymnasiebehörigheten för ett yrkesprogram. Uppenbart är att förändring tar tid i skolan, men jag känner mig trygg med att nämnden har i sina mål för verksamheten satt fingret på vad det är vi behöver jobba på framöver, säger Arber Gashi (S), ordförande barn- och ungdomsnämnden

– Resultaten visar att vi tillsammans med eleverna lyckas med vissa nya landvinningar samtidigt som det också står klart att vi även har all anledning att upprätthålla höga ambitioner att komma ännu längre. Jag är övertygad om att vi har slagit in på helt rätt väg inför framtiden genom att betona vikten av att tydligast fokusera på de mest grundläggande kunskaperna, förmågorna och förutsättningarna som allt lärande bygger på. Detta är samtidigt ett slag för en mer likvärdig skola i Halmstad och ett tydligt ställningstagande för att varje barn och elev ska rustas med de verktyg som de behöver för att få den chans i livet som de var och en förtjänar och har rätt till, säger Dennis Hjelmström, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.

Sifforna är preliminära

Siffrorna som presenteras är preliminära och kan förbättras. Elevernas kunskapsresultat för läsåret 2023/2024 kommer att uppdateras efter nya prövningar under lovskolan. Siffrorna från 2022/2023 är efter prövningar och lovskola.