• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positivt planbesked i Frösakulls centrum

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställer sig positiva till planerna om två nya flerbostadshus i området Kronolund och en omvandling av Frösakulls centrum.

En privat aktör planerar att bygga två nya flerbostadshus intill sina befintliga byggnader i området Kronolund. Den privata aktören, som sedan tidigare är etablerad i området, har byggrätt för ytterligare två flerbostadshus. Bolaget planerar att bygga innanför sina fyra befintliga byggnader.

Området Kronolund, som ligger mitt emot Frösakulls centrum, stod klart 2019 och består idag av fyra flervåningshus med totalt 88 lägenheter .

I bolagets ansökan ingår också en utveckling och utbyggnad av Frösakull centrum. Bolaget planerar att bygga till bostäder ovanför områdets befintliga livsmedelsbutik, och bygga ut samma fastighet för att möjliggöra lokaler för uthyrning.

Bolagets egna planer omfattar uppemot 100 nya lägenheter.

Den utveckling av området som för några år sedan gav många nya hyresrätter behöver fortsätta! Området är utpekat i kommunens översiktsplan, och planuppdraget är helt i linje med den utveckling som är bra och viktig, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Utskottet beslutade att lämna positivt planbesked och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att pröva om bolagets planer är förenliga med kommunens översikts- och trafikinfrastruktursplan.

Antalet våningar och volymerna för byggnaderna utvisas i detaljplaneprocessen.

En ny detaljplan väntas kunna fattas i slutet av 2025.