• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positivt planbesked för bostäder i Knebildstorp

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig den 7 juni positiva till planerna om blandade bostadsformer i Knebildstorpsområdet. Förutom att godkänna ett positivt planbesked för de privata aktörer som vill bygga i området gav utskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för billiga hyresrätter på den kommunala marken i området, med målet att minska bostadssegregationen.

Totalt kan upp emot 130 bostäder byggas i området kring Knebildstorpsgård, enligt en förstudie som kommunens samhällsbyggnadsavdelning gjort. Studien gjordes i samband med att en privat fastighetsägare ansökt om planbesked för att bygga bostäder på fastigheterna Halmstad 1:47 och Halmstad 1:49. Fastigheterna har tidigare använts som bland annat vandrarhem.

I sin ansökan om planbesked uppgav den privata fastighetsägaren att ”fokus för projektet är att tillskapa nya innovativa bostäder som bryter segregationen” och att man därför vill bygga i olika bostadsformer, vilket kommunen är positiv till.

Även kommunen äger fastighetsmark i området, och i samband med det positiva planbeskedet gav samhällsbyggnadsutskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för bostäder även på den kommunala marken med prioritet i det fortsatta arbetet att tillskapa en blandad bebyggelse i stadsdelen. Ett blandat bostadsbyggande skulle bidra till att stadsdelen kompletteras med bostadsformer som idag saknas, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla intentionerna i översiktsplanen om en minskad bostadssegregation, enligt kommunen.