• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiv ekonomisk prognos i oroliga tider

Halmstads kommun har stängt böckerna för årets första halva. I delårsbokslutet framgår att det finns en god ekonomisk grund att stå på, även i oroliga tider.

Under årets första åtta månader har kommunens ekonomi varit stabil och intäkterna har varit större än utgifterna, vilket innebär att det så kallade balanskravet uppnås. Efter balanskravsjusteringar redovisar kommunen ett resultat på 697 miljoner kronor för perioden januari-augusti.

Balanskravet spås även nås när hela året ska summeras, enligt kommunens ekonomiska prognos. Men det är många faktorer som kan påverka kommunens och dess verksamheters ekonomi framöver.

Olika nämnder påverkas olika mycket

Flera verksamheter, så som de inom socialnämnden, ser fortfarande ekonomiska effekter av pandemin. Generellt råder det också ekonomisk oro över hur Rysslands krig i Ukraina fortsatt kommer att påverka världens, Sveriges och Halmstads ekonomi. Effekterna av kriget så som höjda priser på el, livsmedel och drivmedel påverkar de olika nämndernas verksamheter.

Bland de som redan märkt av höjda priser på livsmedel kan servicenämnden nämnas, som under året räknar med en negativ budgetavvikelse inom måltidsverksamheten. Teknik- och fastighetsnämnden har märkt av ökade fordonskostnader, främst på grund av kraftigt ökade priser på drivmedel.

Att kommunens delårsbokslut trots oron visar positiva siffror förklaras av att skatteintäkterna är högre än den budgeterade nivån, men också av att kommunens egen exploateringsverksamhet, främst tomtförsäljning på Ranagård, genererat stora engångsintäkter.

Fler anställda och högre sjukfrånvaro

Delårsbokslutet innehåller även statistik över anställningar och sjukfrånvaro. Halmstads kommunkoncerns tio förvaltningar och sju bolag hade 9 563 tillsvidare- och visstidsanställda den 31 augusti. Antalet anställda har ökat med 235 personer sedan samma period föregående år. Det är framför allt inom vård- och omsorgsförvaltningarna och inom skola och förskola som antalet anställda ökat.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron beror mest på att flera verksamheter var hårt drabbade av covid-19 under vinter och tidig vår. Inom vård- och omsorg, där testning mot covid-19 fortfarande görs, har sjukfrånvaron fortsatt även under sommarperioden.

Delårsrapporten redovisades för kommunens personal- och ledningsutskott i samband med deras sammanträde under tisdagen.