• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott fick under sammanträdet den 22 mars ta del av årets första ekonomirapport med tillhörande prognos för hur resten av året kan komma att se ut. Prognosen är positiv och spår i nuläget ett relativt stort ekonomiskt överskott för 2022, ett överskott som förklaras av bland annat högre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat.

Även nämndernas driftredovisningar ser ut att generera positiva resultat, främst beroende på försäljning inom exploateringsverksamheten.

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar för 2022 beräknas uppgå till 397 miljoner kronor. Det är 329 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet om 68 miljoner kronor. Siffrorna förklaras till stor del av högre skatteintäkter och statsbidrag än vad man budgeterat för.

I prognosen för 2022 väntas utöver skatteintäkterna även nämndernas driftredovisning på det totala visa en positiv avvikelse mot budget, även om det varierar lite från nämnd till nämnd.

Det sammanlagda överskottet beskrivs i huvudsak bero på ett högre försäljningsnetto inom exploateringsverksamheten än vad man budgeterat för. Bland de nämnder som prognosticeras avvika från budget finns också teknik- och fritidsnämnden, där den positiva avvikelsen förklaras med att planerade investeringar flyttas fram i tiden.

Det totala nämndöverskottet reduceras av bland annat socialnämndens ökade kostnader. Under åren har socialförvaltningen sett att pandemin har påverkat medborgares mående på ett negativt sätt vilket i sin tur gett ett kraftigt ökat behov inom bland annat missbruksvården, socialpsykiatrivården och inom vården för barn och unga. Även socialförvaltningens övertagande av gruppboenden från entreprenör under hösten 2021 genererar ett underskott inom verksamheten.

Siffrorna presenterades för personal- och ledningsutskottet i samband med den ekonomiska rapporten för januari-februari. Samtidigt tydliggjordes att det är mycket som kan komma att påverka siffrorna under året. Bland annat råder det vid prognostillfället stor oklarhet kring hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar världen, Sverige och Halmstads ekonomi både avseende priset på varor och tjänster men även eventuella flyktingströmmar.