• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott fick under tisdagens sammanträde ta del av delårsrapporten för januari – april 2021. I jämförelse med tidigare prognoser ser det ekonomiska resultatet bättre ut än förväntat.

Halmstads kommuns resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 beräknas uppgå till 155 miljoner kronor. Det är 185 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet om -30 miljoner kronor. Ett sådant resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen uppnå det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna. Det positiva resultatet beror till största del på att skatteintäkterna ser ut att bli högre än förväntat.

Flera nämnder har fått ökade kostnader

Nämndernas driftredovisning förväntas visa ett överskott på 24 miljoner kronor vid årsskiftet, men det finns stora skillnader mellan nämnderna. Kommunstyrelsen förväntas till exempel att gå med överskott på grund av försäljning av tomträtter samt exploateringsverksamheten. Däremot beräknas bland annat hemvårdsnämnden att gå med underskott på grund av ökade kostnader kopplat till pandemin. Även socialnämnden beräknas få ett stort underskott till följd av fler placeringar inom missbruksvården och inom vård av barn och unga.

Fler anställda under pandemin

Halmstads kommun har sammanlagt 9 338 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare inom förvaltningarna och bolagen, vilket är 110 stycken fler jämfört med året innan. Ökningen har främst skett inom hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen som har behövt anställa fler på grund av pandemin. Sjukfrånvaron har under 2021 ökat inom förvaltningarna men minskat inom bolagen. Ökningen av sjukfrånvaron beror sannolikt på pandemin.

I delårsrapporten ingår också en uppföljning på de sju mål som kommunfullmäktige har beslutat om i planeringsdirektiv med budget. Eftersom delårsrapporten visar hur nuläget ser ut i början av året så blir rapporteringen relativt osäker. Fem av sju mål har hittills gjort en förflyttning i linje med önskade effekter. För två av målen har förflyttning bara skett delvis i linje med önskade effekter.

Delårsrapporten går vidare till kommunstyrelsen.